Visa allt om Kronprinsens Förskola Aktiebolag
Visa allt om Kronprinsens Förskola Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 5 525 5 182 5 153 5 300 5 001 4 460 4 388 4 069 3 780 3 591
Övrig omsättning 216 124 117 3 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -22 297 279 176 389 246 237 253 218 175
Resultat efter finansnetto -18 301 291 197 398 249 233 257 261 204
Årets resultat 20 174 168 113 219 135 128 402 136 105
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 15 20 4 12 20 30 40 5 11 21
Omsättningstillgångar 917 1 264 1 032 1 148 1 075 673 608 1 474 1 291 1 233
Tillgångar 932 1 284 1 037 1 160 1 096 702 648 1 479 1 302 1 254
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 152 332 308 340 477 258 123 1 097 695 559
Obeskattade reserver 378 424 347 273 223 122 59 0 290 223
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 402 528 382 547 396 322 466 382 317 472
Skulder och eget kapital 932 1 284 1 037 1 160 1 096 702 648 1 479 1 302 1 254
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 2 423 2 369 2 833 2 504 2 236 2 117 1 932 1 823 1 787
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 787 787 972 865 856 797 653 666 681
Utdelning till aktieägare 0 200 150 200 250 0 0 950 0 0
Omsättning 5 741 5 306 5 270 5 303 5 001 4 460 4 388 4 069 3 780 3 591
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 11 10 9 10 9 9 9 8 8 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 502 518 573 530 556 496 488 509 473 449
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 377 347 378 391 379 339 331 326 313 318
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -17 306 287 184 398 256 244 260 228 185
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 6,62% 0,56% -2,77% 5,98% 12,13% 1,64% 7,84% 7,65% 5,26% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -2,04% 23,44% 28,06% 16,98% 36,31% 35,61% 36,57% 17,38% 20,12% 16,27%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -0,34% 5,81% 5,65% 3,72% 7,96% 5,61% 5,40% 6,32% 6,93% 5,68%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 92,25% 91,93% 91,64% 92,91% 92,82% 92,94% 93,64% 94,15% 93,15% 94,15%
Rörelsekapital/omsättning 9,32% 14,20% 12,61% 11,34% 13,58% 7,87% 3,24% 26,84% 25,77% 21,19%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 47,94% 51,61% 55,80% 47,67% 58,52% 49,56% 25,69% 74,17% 69,42% 57,38%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 228,11% 239,39% 270,16% 209,87% 271,46% 209,01% 130,47% 385,86% 407,26% 261,23%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...