Visa allt om Allan Karlsson Lantbruk Aktiebolag
Visa allt om Allan Karlsson Lantbruk Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 2 873 2 821 3 015 2 945 2 929 2 889 2 728 2 497 2 617 2 274
Övrig omsättning 690 755 755 530 534 562 525 472 541 225
Rörelseresultat (EBIT) 243 528 340 282 264 323 435 430 518 81
Resultat efter finansnetto 245 563 356 402 299 309 515 416 490 46
Årets resultat 334 359 208 236 183 200 328 227 193 34
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 913 2 097 2 116 1 731 1 543 1 368 1 701 1 348 1 431 910
Omsättningstillgångar 2 468 2 294 2 091 1 983 1 848 1 729 1 471 1 560 1 277 1 301
Tillgångar 4 381 4 391 4 206 3 714 3 391 3 097 3 172 2 908 2 708 2 210
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 076 2 743 2 384 2 176 1 940 1 757 1 557 1 229 1 001 808
Obeskattade reserver 719 903 794 703 601 540 505 404 300 75
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 234 266 385 543
Kortfristiga skulder 585 746 1 029 835 850 800 876 1 009 1 022 783
Skulder och eget kapital 4 381 4 391 4 206 3 714 3 391 3 097 3 172 2 908 2 708 2 210
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 0 - - - 48 144 144 144 156
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 535 492 444 455 565 504 360 360 360 360
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - 0
Sociala kostnader 146 130 140 143 178 173 158 160 146 150
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 3 563 3 576 3 770 3 475 3 463 3 451 3 253 2 969 3 158 2 499
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 958 940 1 005 982 976 963 909 832 872 758
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 228 207 195 199 248 242 221 221 221 222
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 517 865 692 583 606 676 743 671 743 275
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 1,84% -6,43% 2,38% 0,55% 1,38% 5,90% 9,25% -4,59% 15,08% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 5,57% 12,82% 8,46% 11,25% 8,82% 10,69% 16,74% 15,34% 19,65% 3,71%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 8,49% 19,96% 11,81% 14,19% 10,21% 11,46% 19,46% 17,86% 20,33% 3,61%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 48,38% 53,92% 44,54% 50,25% 56,44% 53,44% 53,85% 59,27% 56,32% 58,09%
Rörelsekapital/omsättning 65,54% 54,87% 35,22% 38,98% 34,07% 32,16% 21,81% 22,07% 9,74% 22,78%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 83,01% 78,51% 71,41% 72,54% 70,27% 69,58% 60,82% 52,27% 44,94% 39,00%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 232,82% 162,73% 119,34% 128,62% 123,53% 128,75% 86,99% 76,81% 55,09% 68,45%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...