Visa allt om Entreprenadmaskiner i Strängnäs Aktiebolag
Visa allt om Entreprenadmaskiner i Strängnäs Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 * 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 4 101 3 391 4 384 4 539 7 754 9 310 8 063 9 171 5 410 6 534
Övrig omsättning 378 226 259 781 176 355 30 5 332 -
Rörelseresultat (EBIT) 170 206 486 462 628 643 -291 1 010 672 1 535
Resultat efter finansnetto 25 18 47 107 37 120 -531 68 261 1 311
Årets resultat 20 11 33 75 27 84 -81 3 0 738
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 * 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 14 189 13 289 13 977 14 278 7 849 7 770 6 508 7 447 6 549 4 081
Omsättningstillgångar 5 813 6 213 6 605 6 027 7 993 8 143 10 848 9 307 6 451 7 641
Tillgångar 20 001 19 502 20 582 20 305 15 844 15 914 17 356 16 753 13 000 11 723
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 100 6 080 6 070 6 037 1 166 1 139 - 1 136 1 133 1 298
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 451 476 340
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 500
Långfristiga skulder 12 658 11 529 10 374 11 172 10 295 11 326 11 919 11 947 9 193 7 331
Kortfristiga skulder 1 243 1 892 4 138 3 096 4 382 3 449 4 382 3 220 2 198 1 254
Skulder och eget kapital 20 001 19 502 20 582 20 305 15 844 15 914 17 356 16 753 13 000 11 723
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04 *
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 - - - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 322 375 123 134 947 1 281 1 575 1 507 974 871
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 103 131 50 10 240 561 579 592 300 272
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 4 479 3 617 4 643 5 320 7 930 9 665 8 093 9 176 5 742 6 534
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 4 7 9 9 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 101 3 391 4 384 4 539 1 939 1 330 896 1 019 1 082 1 307
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 429 508 183 154 250 265 243 235 257 230
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 032 907 1 348 1 628 2 446 2 243 1 122 2 308 1 800 2 010
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 20,94% -22,65% -3,41% -41,46% -16,71% 15,47% -12,08% 69,52% -17,20% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,85% 1,57% 2,37% 2,54% 4,01% 4,17% -0,16% 6,31% 8,67% 15,01%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,15% 9,02% 11,11% 11,37% 8,20% 7,13% -0,35% 11,53% 20,83% 26,94%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 70,52% 79,74% 74,64% 61,97% 77,07% 84,60% 76,62% 85,58% 75,36% 68,12%
Rörelsekapital/omsättning 111,44% 127,43% 56,27% 64,57% 46,57% 50,42% 80,19% 66,37% 78,61% 97,75%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 30,50% 31,18% 29,49% 29,73% 7,36% 7,16% - 8,72% 11,35% 13,16%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 364,68% 239,59% 159,50% 194,51% 67,66% 100,58% 41,28% 144,32% 95,04% 381,82%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2010-04: Delposter under eget kapital stämmer ej vid nedräkning mot balansomslutningen
mer information

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...