Visa allt om Ulf A Gräv o Markarbeten Aktiebolag
Visa allt om Ulf A Gräv o Markarbeten Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 1 169 1 545 3 347 690 390 520 333 507 307 48
Övrig omsättning 28 83 281 - - 203 - 219 28 314
Rörelseresultat (EBIT) 126 111 7 115 132 169 85 404 -62 55
Resultat efter finansnetto 78 0 -159 4 88 150 71 382 -96 22
Årets resultat 78 0 -159 -27 0 0 59 80 3 16
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 764 3 064 3 510 2 723 1 029 1 068 1 205 1 341 1 555 1 772
Omsättningstillgångar 419 300 1 422 819 759 428 312 604 174 246
Tillgångar 3 182 3 363 4 932 3 542 1 788 1 496 1 517 1 945 1 729 2 018
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 822 744 744 871 898 897 922 863 783 780
Obeskattade reserver 0 0 0 0 64 64 161 231 330 430
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 773 1 898 3 076 2 088 725 300 325 350 375 461
Kortfristiga skulder 588 721 1 113 583 101 234 109 501 242 347
Skulder och eget kapital 3 182 3 363 4 932 3 542 1 788 1 496 1 517 1 945 1 729 2 018
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda - 102 299 - 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 80 89 - 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0
Omsättning 1 197 1 628 3 628 690 390 723 333 726 335 362
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 - 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 169 1 545 3 347 - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 218 190 388 - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 426 464 431 194 172 306 222 541 155 264
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -24,34% -53,84% 385,07% 76,92% -25,00% 56,16% -34,32% 65,15% 539,58% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,93% 3,36% 0,16% 3,25% 7,38% 11,30% 5,60% 20,77% -3,59% 2,73%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 13,43% 7,31% 0,24% 16,67% 33,85% 32,50% 25,53% 79,68% -20,20% 114,58%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 88,54% 85,76% 47,54% 99,57% 80,51% 60,77% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -14,46% -27,25% 9,23% 34,20% 168,72% 37,31% 60,96% 20,32% -22,15% -210,42%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 25,83% 22,12% 15,09% 24,59% 52,86% 63,11% 68,60% 52,92% 59,03% 53,99%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 71,26% 41,61% 127,76% 140,48% 751,49% 182,91% 286,24% 120,56% 71,90% 70,89%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...