Visa allt om BERNÖ Trädgårdscentrum AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-08 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08
Nettoomsättning 35 055 40 031 35 984 32 132 31 410 33 549 32 491 29 902 24 174 26 428
Övrig omsättning 906 971 858 824 1 495 544 465 366 289 250
Rörelseresultat (EBIT) 2 655 2 529 1 810 1 252 850 1 459 1 403 960 808 1 632
Resultat efter finansnetto 2 646 2 515 2 219 1 247 846 1 423 1 371 931 778 1 640
Årets resultat 1 800 1 669 1 734 960 1 398 1 406 938 707 754 1 054
Balansräkningar (tkr)
2022-08 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 891 1 187 491 2 926 3 236 3 439 3 558 3 720 3 807 2 668
Omsättningstillgångar 20 384 18 564 17 234 14 605 13 535 15 519 12 869 11 381 10 236 9 999
Tillgångar 21 275 19 751 17 725 17 532 16 771 18 958 16 427 15 101 14 044 12 667
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 12 876 11 675 11 507 9 773 8 813 7 415 9 009 8 572 7 865 7 111
Obeskattade reserver 1 580 1 220 842 842 842 1 804 2 196 2 041 2 029 2 239
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 921 1 083 653 723 540 612 669 725 787 381
Kortfristiga skulder 5 899 5 772 4 723 6 194 6 576 9 128 4 554 3 764 3 363 2 937
Skulder och eget kapital 21 275 19 751 17 725 17 532 16 771 18 958 16 427 15 101 14 044 12 667
Löner & utdelning (tkr)
2022-08
2021-08
2020-08
2019-08
2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
Löner till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - 3 844 3 461 3 024 2 726
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - - 1 568 1 278 1 145 1 037
Utdelning till aktieägare 600 600 1 500 0 0 0 3 000 500 0 0
Omsättning 35 961 41 002 36 842 32 956 32 905 34 093 32 956 30 268 24 463 26 678
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 11 12 11 11 11 11 10 9 8 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 187 3 336 3 271 2 921 2 855 3 050 3 249 3 322 3 022 3 775
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 577 576 578 608 563 570 542 530 531 544
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 951 2 835 1 902 1 349 1 053 1 654 1 588 1 145 984 1 651
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -12,43% 11,25% 11,99% 2,30% -6,38% 3,26% 8,66% 23,69% -8,53% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 12,50% 12,82% 12,56% 7,20% 5,08% 7,71% 8,60% 6,42% 5,86% 13,29%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,59% 6,33% 6,19% 3,93% 2,71% 4,36% 4,35% 3,24% 3,40% 6,37%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 33,71% 30,31% 29,55% 32,00% 27,55% 30,79% 28,74% 27,58% 31,55% 30,41%
Rörelsekapital/omsättning 41,32% 31,96% 34,77% 26,18% 22,16% 19,05% 25,59% 25,47% 28,43% 26,72%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 66,31% 63,93% 68,62% 59,49% 56,47% 46,54% 65,27% 67,31% 67,27% 69,17%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 155,91% 171,21% 176,79% 89,59% 64,14% 52,53% 114,98% 140,06% 87,51% 146,58%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!