Visa allt om Hunter Douglas Assembly Automation Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 43 085 53 733 50 135 54 235 46 431 46 262 42 280 34 810 26 999 29 631
Övrig omsättning 316 1 261 1 412 1 086 1 291 1 265 869 597 528 864
Rörelseresultat (EBIT) 4 907 8 315 8 234 7 682 5 109 6 357 6 562 3 051 2 611 2 258
Resultat efter finansnetto 5 128 8 367 8 279 7 718 5 143 6 377 6 561 3 060 2 645 2 318
Årets resultat 30 -133 -346 18 -157 -109 32 -240 -80 1 778
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 493 567 310 320 342 389 113 112 153 251
Omsättningstillgångar 34 369 35 440 35 505 25 701 26 808 25 798 28 542 21 704 19 954 15 512
Tillgångar 34 862 36 007 35 815 26 021 27 150 26 187 28 655 21 816 20 107 15 763
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 7 430 7 400 7 533 7 879 7 861 8 019 8 128 8 096 8 336 8 416
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 900 900 800 600 500 600 600 614 350 451
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 26 532 27 707 27 482 17 542 18 789 17 568 19 927 13 106 11 421 6 896
Skulder och eget kapital 34 862 36 007 35 815 26 021 27 150 26 187 28 655 21 816 20 107 15 763
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - 7 034 6 360 5 888 6 336
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - - 2 816 2 637 2 314 2 644
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 43 401 54 994 51 547 55 321 47 722 47 527 43 149 35 407 27 527 30 495
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 18 19 19 18 19 19 16 15 14 16
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 394 2 828 2 639 3 013 2 444 2 435 2 643 2 321 1 929 1 852
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 649 693 650 675 626 636 627 609 594 561
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 5 082 8 508 8 334 7 769 5 185 6 397 6 585 3 092 2 709 2 361
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -19,82% 7,18% -7,56% 16,81% 0,37% 9,42% 21,46% 28,93% -8,88% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 14,71% 23,24% 23,12% 29,67% 18,94% 24,35% 22,90% 14,03% 13,15% 14,71%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 11,90% 15,58% 16,52% 14,23% 11,08% 13,78% 15,52% 8,79% 9,80% 7,83%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 51,83% 56,07% 57,23% 57,08% 54,84% 56,90% 57,42% 59,02% 59,48% 21,46%
Rörelsekapital/omsättning 18,19% 14,39% 16,00% 15,04% 17,27% 17,79% 20,38% 24,70% 31,60% 29,08%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 21,31% 20,55% 21,03% 30,28% 28,95% 30,62% 28,37% 37,11% 41,46% 53,39%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 96,50% 97,60% 100,16% 108,58% 102,27% 114,65% 116,30% 127,22% 129,35% 140,75%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!