Visa allt om Eskilstuna Energi och Miljö Aktiebolag

Koncernredovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 2 543 028 2 214 275 1 777 694 1 820 301 1 708 350 1 589 395 1 473 163 1 479 081 1 387 938 1 241 060
Övrig omsättning 72 428 53 393 57 055 58 518 44 492 48 529 33 390 26 144 30 811 45 605
Rörelseresultat (EBIT) 302 631 239 804 193 312 183 095 169 141 205 285 175 894 193 496 191 578 178 964
Resultat efter finansnetto 274 383 219 668 175 239 167 306 149 224 182 238 146 184 140 506 146 269 126 232
Årets resultat 163 197 111 744 100 555 66 024 87 844 103 237 57 609 64 117 37 755 48 833
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 029 618 3 699 986 3 470 842 3 212 511 2 849 414 2 691 693 2 622 955 2 454 541 2 323 951 2 155 107
Omsättningstillgångar 686 446 653 955 441 107 443 274 451 461 514 118 604 438 596 211 673 378 626 474
Tillgångar 4 716 064 4 353 941 3 911 949 3 655 785 3 300 875 3 205 811 3 227 393 3 050 752 2 997 329 2 781 581
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 133 466 1 014 833 978 025 942 161 933 978 846 134 791 549 738 082 673 965 642 429
Minoritetsintressen 10 121 7 156 7 992 8 121 0 0 4 312 3 181 3 198 2 500
Avsättningar (tkr) 277 543 240 415 232 040 230 253 231 381 245 169 231 944 232 976 212 859 207 188
Långfristiga skulder 2 286 912 2 190 031 2 040 967 1 534 161 1 347 224 1 655 945 1 739 117 1 433 198 1 412 219 1 480 263
Kortfristiga skulder 1 008 022 901 506 652 925 941 089 788 292 458 563 460 471 643 315 695 088 449 201
Skulder och eget kapital 4 716 064 4 353 941 3 911 949 3 655 785 3 300 875 3 205 811 3 227 393 3 050 752 2 997 329 2 781 581
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD 5 160 3 867 3 630 4 886 3 064 3 071 3 088 3 279 2 998 5 534
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 277 059 277 888 263 617 255 772 247 699 232 493 223 962 208 260 200 093 163 517
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 116 974 118 369 111 637 111 091 105 807 100 089 96 776 96 043 89 396 74 157
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 615 456 2 267 668 1 834 749 1 878 819 1 752 842 1 637 924 1 506 553 1 505 225 1 418 749 1 286 665
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 583 585 573 575 565 536 537 512 496 400
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 362 3 785 3 102 3 166 3 024 2 965 2 743 2 889 2 798 3 103
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 701 698 673 664 654 646 623 620 603 649
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 513 287 436 862 383 392 368 654 366 041 384 653 342 430 354 501 347 828 330 916
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 14,85% 24,56% -2,34% 6,55% 7,48% 7,89% -0,40% 6,57% 11,83% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 6,52% 5,58% 5,02% 5,12% 5,14% 6,47% 5,56% 6,38% 6,47% 6,53%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 12,09% 10,96% 11,04% 10,29% 9,94% 13,06% 12,17% 13,16% 13,97% 14,63%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 60,23% 66,46% 73,37% 65,44% 67,13% 70,73% 70,62% 69,93% 68,32% 62,74%
Rörelsekapital/omsättning -12,65% -11,18% -11,92% -27,35% -19,72% 3,50% 9,77% -3,18% -1,56% 14,28%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 24,03% 23,31% 25,00% 25,77% 28,29% 26,39% 24,53% 24,19% 22,49% 23,10%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 56,14% 63,62% 53,74% 38,28% 48,77% 91,58% 94,06% 53,98% 61,87% 90,07%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 1 191 397 1 109 982 927 402 975 581 953 995 904 609 851 791 865 229 906 412 913 015
Övrig omsättning 11 463 10 237 8 702 12 967 12 122 19 408 14 045 12 853 53 134 60 324
Rörelseresultat (EBIT) 183 791 162 488 89 170 86 692 104 043 135 153 110 007 141 720 140 206 120 408
Resultat efter finansnetto 169 932 154 807 85 388 84 582 97 802 121 660 93 358 98 121 108 088 87 759
Årets resultat 63 293 41 662 90 619 61 866 47 328 1 6 840 -8 602 33 196 1 570
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 055 061 2 860 927 2 655 984 2 483 674 2 325 823 2 213 600 2 158 582 1 942 095 1 878 582 1 725 983
Omsättningstillgångar 534 328 501 851 412 987 441 961 365 935 464 414 522 914 621 409 643 937 624 961
Tillgångar 3 589 389 3 362 778 3 068 971 2 925 635 2 691 758 2 678 014 2 681 496 2 563 504 2 522 519 2 350 944
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 123 382 101 689 150 627 121 868 107 502 60 174 113 137 109 308 117 910 90 933
Obeskattade reserver 1 084 991 1 020 667 925 297 916 728 916 728 900 678 780 624 730 124 637 274 632 459
Avsättningar (tkr) 9 872 5 560 7 999 8 252 10 023 15 497 31 039 45 804 44 722 36 399
Långfristiga skulder 1 654 567 1 665 761 1 660 144 1 067 348 1 032 002 1 327 996 1 429 082 1 307 077 1 185 685 1 239 115
Kortfristiga skulder 716 577 569 101 324 904 811 439 625 503 373 669 327 614 371 191 536 928 352 038
Skulder och eget kapital 3 589 389 3 362 778 3 068 971 2 925 635 2 691 758 2 678 014 2 681 496 2 563 504 2 522 519 2 350 944
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD 900 889 822 827 577 648 0 855 595 4 006
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 0 - - - - 0 -
Löner till övriga anställda - - 0 - - - 0 0 98 147 699
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - 0 -
Sociala kostnader 487 135 623 1 153 289 201 0 148 0 65 936
Utdelning till aktieägare 46 263 41 600 90 600 6 186 0 0 32 964 3 011 0 6 219
Omsättning 1 202 860 1 120 219 936 104 988 548 966 117 924 017 865 836 878 082 959 546 973 339
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - - 0 0 0 - 0 0 0 361
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - 2 529
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - 646
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 331 851 296 936 215 932 215 448 236 008 250 224 216 788 231 053 250 542 229 528
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 7,33% 19,69% -4,94% 2,26% 5,46% 6,20% -1,55% -4,54% -0,72% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 5,38% 5,08% 3,26% 3,36% 4,28% 5,37% 4,63% 5,83% 5,97% 5,75%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 16,21% 15,40% 10,79% 10,08% 12,08% 15,90% 14,58% 17,29% 16,60% 14,80%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 73,82% 74,58% 78,35% 71,77% 74,20% 76,25% 75,18% 75,52% 72,99% 71,78%
Rörelsekapital/omsättning -15,30% -6,06% 9,50% -37,87% -27,21% 10,03% 22,93% 28,92% 11,81% 29,89%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 27,02% 26,70% 28,43% 28,61% 30,56% 28,48% 26,93% 26,48% 24,38% 24,85%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 60,19% 76,44% 103,75% 46,35% 50,98% 101,70% 109,52% 102,15% 74,25% 116,77%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!