Visa allt om Nordic Bellows Aktiebolag
Visa allt om Nordic Bellows Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 13 504 17 787 17 242 15 999 4 598 4 341 3 786 3 919 3 197 3 194
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 277 1 345 1 507 1 117 1 435 1 264 746 855 161 316
Resultat efter finansnetto 291 1 361 1 522 1 127 1 463 1 289 746 855 202 349
Årets resultat 262 945 914 710 860 711 413 508 150 175
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 107 1 136 1 295 1 264 1 328 1 399 1 336 1 318 1 278 1 310
Omsättningstillgångar 3 870 5 921 4 351 5 786 3 592 3 150 2 321 2 914 1 988 2 065
Tillgångar 4 977 7 056 5 646 7 050 4 920 4 548 3 657 4 232 3 266 3 375
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 827 1 406 1 441 1 517 1 265 851 720 907 549 796
Obeskattade reserver 1 990 2 052 1 907 1 565 1 353 1 065 750 571 411 423
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 160 3 598 2 298 3 968 2 302 2 631 2 187 2 754 2 306 2 156
Skulder och eget kapital 4 977 7 056 5 646 7 050 4 920 4 548 3 657 4 232 3 266 3 375
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 - 0 - 1 181 1 226 1 132 1 132
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 965 1 941 2 122 2 169 1 943 1 668 710 581 611 525
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 677 607 622 765 1 058 935 1 033 1 158 1 185 1 140
Utdelning till aktieägare 700 842 980 990 458 447 580 600 150 397
Omsättning 13 504 17 787 17 242 15 999 4 598 4 341 3 786 3 919 3 197 3 194
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 376 4 447 3 448 3 200 1 150 1 085 947 980 799 799
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 689 656 572 620 773 751 751 758 751 714
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 305 1 415 1 574 1 181 1 506 1 336 782 889 193 339
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -24,08% 3,16% 7,77% 247,96% 5,92% 14,66% -3,39% 22,58% 0,09% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 5,85% 19,29% 26,97% 16,16% 29,74% 28,34% 20,54% 20,23% 6,18% 10,55%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,15% 7,65% 8,83% 7,12% 31,82% 29,69% 19,84% 21,84% 6,32% 11,15%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 12,66% 13,06% 11,91% 11,36% 28,06% 11,96% 3,54% 4,08% -9,95% -2,85%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 47,80% 42,61% 51,87% 38,83% 45,98% 35,97% 34,80% 31,38% 25,87% 32,61%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 179,17% 164,56% 189,34% 145,82% 156,04% 119,73% 106,13% 105,81% 86,21% 95,78%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...