Visa allt om Unicare Apladalen Vård AB
Visa allt om Unicare Apladalen Vård AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 41 064 41 013 22 043 23 107 22 818 22 240 9 547 9 677 10 990 10 232
Övrig omsättning 259 778 830 967 749 681 294 - - -
Rörelseresultat (EBIT) -842 89 -26 350 89 -905 -27 -562 -174 309
Resultat efter finansnetto -845 82 -43 316 39 -956 -40 -556 -162 317
Årets resultat -853 61 -43 235 89 -306 -40 18 9 157
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 440 1 810 697 924 1 229 1 469 1 465 456 661 719
Omsättningstillgångar 4 553 4 427 3 619 3 383 3 284 2 681 2 837 2 362 2 678 3 093
Tillgångar 4 993 6 237 4 316 4 306 4 513 4 149 4 302 2 819 3 339 3 812
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 254 707 646 689 454 365 671 711 693 785
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 588 788
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 500 500 0 166 314 476 638 0 0 0
Kortfristiga skulder 4 239 5 030 3 671 3 453 3 745 3 309 2 993 2 108 2 058 2 239
Skulder och eget kapital 4 993 6 237 4 316 4 306 4 513 4 149 4 302 2 819 3 339 3 812
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - 0 - - 414 414 402 385 373
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda - 15 365 8 508 8 379 8 171 7 525 4 428 4 014 4 269 3 601
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader - 6 639 3 690 3 890 3 614 3 830 2 125 1 976 1 888 1 698
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Omsättning 41 323 41 791 22 873 24 074 23 567 22 921 9 841 9 677 10 990 10 232
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 25 39 17 17 21 21 15 13 13 12
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 643 1 052 1 297 1 359 1 087 1 059 636 744 845 853
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 822 575 725 737 564 572 416 505 516 487
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -600 315 309 705 464 -542 178 -358 38 523
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 0,12% 86,06% -4,60% 1,27% 2,60% 132,95% -1,34% -11,95% 7,41% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -16,86% 1,46% -0,60% 8,13% 1,97% -21,81% -0,63% -19,72% -4,85% 8,29%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -2,05% 0,22% -0,12% 1,51% 0,39% -4,07% -0,28% -5,75% -1,47% 3,09%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 57,21% 73,81% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 0,76% -1,47% -0,24% -0,30% -2,02% -2,82% -1,63% 2,62% 5,64% 8,35%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 5,09% 11,34% 14,97% 16,00% 10,06% 8,80% 15,60% 25,22% 33,43% 35,48%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 106,20% 86,42% 93,57% 94,06% 84,01% 77,36% 90,51% 109,20% 126,72% 134,93%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...