Visa allt om Konradsbo Skogstjänst Aktiebolag
Visa allt om Konradsbo Skogstjänst Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Nettoomsättning 87 82 3 262 5 792 7 195 8 480 7 894 7 233 6 010 5 180
Övrig omsättning 17 1 079 511 16 16 271 308 112 542 182
Rörelseresultat (EBIT) -195 190 222 -134 -303 124 -233 387 1 161 338
Resultat efter finansnetto -201 132 110 -293 -487 -206 -477 247 822 119
Årets resultat -169 8 161 2 1 4 14 178 61 1
Balansräkningar (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 600 643 2 158 3 823 5 390 7 693 9 987 9 470 6 336 6 305
Omsättningstillgångar 105 231 181 1 149 1 098 1 012 1 325 1 895 2 431 1 849
Tillgångar 705 875 2 338 4 972 6 488 8 706 11 312 11 366 8 767 8 154
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 329 499 490 329 326 325 322 308 268 207
Obeskattade reserver 246 278 158 258 555 1 050 1 267 1 767 1 767 1 037
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 1 154 1 559 2 468 3 843 6 107 6 121 4 719 4 770
Kortfristiga skulder 131 99 536 2 827 3 139 3 488 3 616 3 170 2 013 2 140
Skulder och eget kapital 705 875 2 338 4 972 6 488 8 706 11 312 11 366 8 767 8 154
Löner & utdelning (tkr)
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
Löner till styrelse & VD - 0 0 - - 0 232 314 264 297
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - 0 783 1 476 1 809 2 172 1 644 1 494 1 031 844
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader - 0 249 461 578 675 522 606 463 414
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 138 0
Omsättning 104 1 161 3 773 5 808 7 211 8 751 8 202 7 345 6 552 5 362
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - 0 3 4 6 8 7 5 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - 1 087 1 448 1 199 1 060 1 128 1 447 1 503 1 295
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - 344 492 409 367 355 499 472 416
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -163 593 1 146 1 432 2 020 2 588 2 230 2 103 2 382 1 152
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 6,10% -97,49% -43,68% -19,50% -15,15% 7,42% 9,14% 20,35% 16,02% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -27,66% 21,71% 9,58% -2,70% -4,65% 1,42% -2,06% 3,41% 13,33% 4,16%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -224,14% 231,71% 6,87% -2,31% -4,20% 1,46% -2,95% 5,36% 19,45% 6,54%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 68,30%
Rörelsekapital/omsättning -29,89% 160,98% -10,88% -28,97% -28,37% -29,20% -29,02% -17,63% 6,96% -5,62%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 73,88% 81,81% 26,23% 10,66% 11,33% 12,62% 11,10% 14,17% 17,57% 11,70%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 29,77% 223,23% 31,90% 39,37% 33,45% 27,32% 35,20% 58,14% 118,73% 84,11%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...