Visa allt om Svenska husgruppen AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 217 836 167 856 140 972 131 130 106 465 101 724 93 623 71 645 79 034 56 291
Övrig omsättning 649 942 266 -6 198 597 2 632 0 562 332
Rörelseresultat (EBIT) 10 958 7 683 6 967 4 402 3 806 2 509 5 696 4 254 6 -1 026
Resultat efter finansnetto 10 740 7 629 6 805 4 331 3 816 2 373 5 589 3 983 -316 -1 268
Årets resultat 192 57 48 35 2 841 1 778 4 467 3 110 -233 -995
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 28 390 19 118 25 555 31 100 31 471 31 903 13 948 15 339 15 893 18 679
Omsättningstillgångar 45 624 46 677 27 708 33 957 20 106 12 145 16 075 14 839 13 142 12 142
Tillgångar 74 014 65 795 53 263 65 057 51 577 44 048 30 023 30 178 29 035 30 822
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 14 482 19 290 19 234 19 185 19 151 16 309 14 532 10 065 6 955 7 188
Obeskattade reserver 403 413 423 433 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 1 404 1 459 1 514 1 630 1 687 966 471 0 0 2 028
Långfristiga skulder 11 411 12 132 12 666 13 667 12 647 12 647 1 900 2 436 4 834 4 649
Kortfristiga skulder 46 314 32 501 19 427 30 142 18 093 14 126 13 120 17 677 17 246 16 957
Skulder och eget kapital 74 014 65 795 53 263 65 057 51 577 44 048 30 023 30 178 29 035 30 822
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD 1 639 787 899 671 - - - 825 827 805
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 18 536 17 105 15 381 15 399 - - - 9 008 8 148 8 377
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 7 725 6 844 5 719 6 268 - - - 3 610 3 059 3 143
Utdelning till aktieägare 2 000 5 000 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 218 485 168 798 141 238 131 124 106 663 102 321 96 255 71 645 79 596 56 623
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 46 37 40 38 33 32 30 25 22 23
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 736 4 537 3 524 3 451 3 226 3 179 3 121 2 866 3 592 2 447
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 635 697 572 600 630 620 637 553 547 560
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 13 326 9 431 8 343 5 294 4 655 3 363 6 509 5 046 927 149
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 29,78% 19,07% 7,51% 23,17% 4,66% 8,65% 30,68% -9,35% 40,40% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 15,11% 11,95% 13,67% 7,31% 8,08% 5,70% 18,99% 14,10% 0,05% -3,31%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,13% 4,68% 5,16% 3,62% 3,91% 2,47% 6,09% 5,94% 0,02% -1,81%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 49,02% 50,91% 47,85% 55,86% 53,60% 52,49% 42,50% 55,39% 35,38% 52,47%
Rörelsekapital/omsättning -0,32% 8,45% 5,87% 2,91% 1,89% -1,95% 3,16% -3,96% -5,19% -8,55%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 19,99% 29,81% 36,73% 30,01% 37,13% 37,03% 48,40% 33,35% 23,95% 23,32%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 87,38% 129,91% 122,81% 82,70% 78,85% 51,78% 86,71% 59,95% 51,84% 43,69%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!