Visa allt om Industriqulören i Eskilstuna Aktiebolag
Visa allt om Industriqulören i Eskilstuna Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 3 200 3 000 2 800 2 290 3 100 3 100 3 100 3 000 4 500 4 500
Övrig omsättning 700 600 600 600 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -32 119 -5 -26 -742 -530 24 265 -151 -190
Resultat efter finansnetto 285 201 -12 3 574 -739 -530 280 283 -128 -188
Årets resultat 1 910 1 132 570 3 845 154 552 418 74 25 395
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 961 4 461 4 961 5 002 3 983 4 313 4 313 4 313 4 313 4 313
Omsättningstillgångar 4 333 3 223 1 767 1 649 1 273 1 123 393 94 1 165 1 793
Tillgångar 8 293 7 684 6 728 6 651 5 256 5 435 4 706 4 407 5 478 6 106
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 555 5 145 4 987 4 792 3 347 4 233 4 056 3 639 4 089 4 364
Obeskattade reserver 815 815 505 358 233 233 233 173 242 709
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 1 050 1 090 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 924 1 724 1 236 451 586 969 417 596 1 147 1 033
Skulder och eget kapital 8 293 7 684 6 728 6 651 5 256 5 435 4 706 4 407 5 478 6 106
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 1 458 1 116 743 1 845 2 250
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 921 1 637 1 755 1 478 2 610 852 744 781 685 410
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 239 1 121 952 555 1 057 1 031 906 1 156 1 841 1 891
Utdelning till aktieägare 1 125 750 375 375 0 540 0 0 525 825
Omsättning 3 900 3 600 3 400 2 890 3 100 3 100 3 100 3 000 4 500 4 500
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 3 5 5 5 5 5 5 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 067 1 000 933 458 620 620 620 600 900 1 125
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 064 940 915 410 702 684 575 502 879 1 142
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -32 119 36 55 -661 -530 24 265 -151 -190
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 6,67% 7,14% 22,27% -26,13% 0,00% 0,00% 3,33% -33,33% 0,00% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,44% 2,62% -0,06% 53,75% -14,06% -9,75% 5,97% 6,54% -2,34% -3,06%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 8,91% 6,70% -0,14% 156,11% -23,84% -17,10% 9,06% 9,60% -2,84% -4,16%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 75,28% 49,97% 18,96% 52,31% 22,16% 4,97% -0,77% -16,73% 0,40% 16,89%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 74,65% 75,23% 79,98% 76,02% 66,95% 81,04% 89,84% 85,40% 77,82% 79,83%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 225,21% 186,95% 142,96% 365,63% 217,24% 115,89% 94,24% 15,77% 101,57% 173,57%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...