Visa allt om P H Vet Aktiebolag
Visa allt om P H Vet Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 3 439 3 698 3 699 3 546 3 641 3 846 3 656 3 325 3 351 3 246
Övrig omsättning 30 - - 152 - - 43 - 2 20
Rörelseresultat (EBIT) 385 680 646 900 523 448 530 444 468 470
Resultat efter finansnetto 386 718 682 908 538 441 561 511 362 684
Årets resultat 359 509 462 430 387 248 326 338 162 368
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 052 1 617 1 765 1 918 1 124 174 130 130 239 415
Omsättningstillgångar 1 273 2 030 1 802 1 804 1 660 2 617 2 477 2 209 1 932 2 260
Tillgångar 3 324 3 647 3 568 3 723 2 784 2 791 2 608 2 339 2 171 2 675
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 447 1 629 1 610 1 593 1 408 1 272 1 253 1 147 1 030 1 068
Obeskattade reserver 1 355 1 436 1 380 1 299 948 943 877 763 694 611
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 522 583 578 831 428 577 477 429 448 996
Skulder och eget kapital 3 324 3 647 3 568 3 723 2 784 2 791 2 608 2 339 2 171 2 675
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 - 658 632 607 557
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 100 1 071 970 890 808 954 289 266 288 269
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 506 484 373 352 282 392 389 387 406 372
Utdelning till aktieägare 560 540 490 445 245 250 230 220 220 200
Omsättning 3 469 3 698 3 699 3 698 3 641 3 846 3 699 3 325 3 353 3 266
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 146 1 233 1 850 1 773 1 821 1 282 1 219 1 108 1 117 1 082
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 549 541 701 645 570 479 466 448 450 410
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 533 828 799 950 585 494 604 576 618 611
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -7,00% -0,03% 4,31% -2,61% -5,33% 5,20% 9,95% -0,78% 3,23% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 11,73% 19,91% 19,39% 24,39% 19,79% 19,71% 21,51% 21,89% 22,06% 25,94%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 11,34% 19,63% 18,71% 25,61% 15,13% 14,30% 15,34% 15,40% 14,29% 21,38%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 79,10% 74,78% 73,55% 64,82% 69,86% 75,19% 81,68% 82,18% 80,16%
Rörelsekapital/omsättning 21,84% 39,13% 33,09% 27,44% 33,84% 53,04% 54,70% 53,53% 44,29% 38,94%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 75,33% 75,38% 75,29% 70,00% 75,67% 70,48% 72,83% 73,08% 70,46% 56,37%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 226,44% 334,13% 292,73% 204,81% 370,09% 436,92% 496,44% 492,31% 410,04% 217,67%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...