Visa allt om Oppunda El Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 96 963 89 314 97 245 85 478 71 841 68 954 65 572 78 031 65 151 60 213
Övrig omsättning 126 434 158 108 256 208 62 163 43 75
Rörelseresultat (EBIT) 4 567 -12 006 -3 994 225 283 1 980 1 174 120 -9 -1 817
Resultat efter finansnetto 4 367 -12 279 -4 203 74 213 1 920 1 111 56 -89 -1 876
Årets resultat 4 367 -9 079 -3 093 38 155 1 206 806 31 66 20
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 812 907 1 141 781 554 518 384 114 156 235
Omsättningstillgångar 20 753 24 317 27 452 30 888 22 773 23 156 19 555 21 357 19 869 18 121
Tillgångar 21 564 25 225 28 593 31 669 23 327 23 673 19 938 21 472 20 025 18 356
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 8 574 4 207 9 286 12 379 12 341 12 186 10 980 10 175 10 144 10 078
Obeskattade reserver 0 0 0 60 89 102 52 0 0 0
Avsättningar (tkr) 219 393 330 320 386 428 337 477 354 397
Långfristiga skulder 680 985 4 112 6 150 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 12 091 19 639 14 864 12 759 10 511 10 957 8 569 10 821 9 528 7 881
Skulder och eget kapital 21 564 25 225 28 593 31 669 23 327 23 673 19 938 21 472 20 025 18 356
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 0 - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 21 450 21 595 19 192 18 086 17 230
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - 6 954 6 250 6 646 6 235 5 859
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 97 089 89 748 97 403 85 586 72 097 69 162 65 634 78 194 65 194 60 288
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 55 56 55 54 52 52 51 53 49 49
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 763 1 595 1 768 1 583 1 382 1 326 1 286 1 472 1 330 1 229
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 617 651 646 628 588 559 549 507 513 487
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 4 739 -11 784 -3 683 504 495 2 143 1 297 212 117 -1 681
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 8,56% -8,16% 13,77% 18,98% 4,19% 5,16% -15,97% 19,77% 8,20% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 21,32% -47,54% -13,90% 0,75% 1,26% 8,43% 5,95% 0,63% -0,02% -9,75%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,74% -13,43% -4,09% 0,28% 0,41% 2,89% 1,81% 0,17% -0,01% -2,97%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 37,31% 100,00% 100,00% 100,00% 56,75% 51,89% 51,06% 50,09% 52,18%
Rörelsekapital/omsättning 8,93% 5,24% 12,94% 21,21% 17,07% 17,69% 16,75% 13,50% 15,87% 17,01%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 39,76% 16,68% 32,48% 39,24% 53,20% 51,81% 55,27% 47,39% 50,66% 54,90%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 131,61% 94,74% 155,87% 211,26% 177,34% 153,12% 164,10% 144,37% 140,39% 161,17%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!