Visa allt om Curt Sillström Fastighets & Entreprenad Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 4 011 3 814 3 447 3 107 2 880 2 462 2 644 2 703 2 952 2 673
Övrig omsättning 443 0 107 384 0 120 0 56 353 291
Rörelseresultat (EBIT) 2 469 1 840 1 695 1 455 1 248 1 041 1 292 1 726 1 599 766
Resultat efter finansnetto 2 720 2 360 1 874 1 763 21 344 6 267 1 907 4 912 4 182 2 193
Årets resultat 943 2 736 648 15 20 099 5 946 1 398 5 115 3 468 2 281
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 36 353 30 634 34 877 36 552 25 784 15 782 22 782 18 764 25 069 26 582
Omsättningstillgångar 5 112 8 536 7 188 4 430 26 340 16 876 5 178 14 607 13 174 7 008
Tillgångar 41 466 39 170 42 065 40 982 52 124 32 658 27 961 33 372 38 243 33 590
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 36 698 35 754 36 519 35 871 48 505 28 406 24 459 30 061 30 978 27 443
Obeskattade reserver 1 905 1 894 2 995 3 766 3 035 2 999 2 932 2 682 3 351 3 154
Avsättningar (tkr) 288 273 259 235 227 227 212 197 243 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 540
Kortfristiga skulder 2 575 1 248 2 293 1 110 358 1 027 357 432 3 669 453
Skulder och eget kapital 41 466 39 170 42 065 40 982 52 124 32 658 27 961 33 372 38 243 33 590
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 12 649 0 2 000 7 000 6 000 0
Omsättning 4 454 3 814 3 554 3 491 2 880 2 582 2 644 2 759 3 305 2 964
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 - - - - 0 0 0 0 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 430 2 784 2 726 2 467 2 178 1 714 1 864 2 221 2 377 1 690
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 5,17% 10,65% 10,94% 7,88% 16,98% -6,88% -2,18% -8,43% 10,44% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 6,57% 6,03% 4,46% 4,30% 40,95% 19,19% 6,82% 14,76% 11,05% 6,84%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 67,89% 61,90% 54,37% 56,74% 741,11% 254,51% 72,13% 182,24% 143,16% 85,93%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 63,25% 191,09% 142,01% 106,86% 902,15% 643,74% 182,34% 524,42% 321,99% 245,23%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 92,08% 95,05% 92,37% 94,70% 97,60% 94,14% 95,65% 96,35% 87,84% 89,02%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 198,52% 683,97% 313,48% 399,10% 7 357,54% 1 643,23% 1 450,42% 3 381,25% 359,06% 1 547,02%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!