Visa allt om CAB Karosser Falkenberg AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 78 378 75 948 75 397 85 209 78 261 73 607 65 421 46 412 44 103 43 083
Övrig omsättning 456 253 1 031 227 156 164 103 160 82 24
Rörelseresultat (EBIT) -2 150 4 146 2 971 936 4 177 4 360 2 479 294 1 497 401
Resultat efter finansnetto -2 316 4 054 2 791 767 3 893 4 169 2 288 56 1 136 5
Årets resultat 4 2 429 1 690 473 2 307 2 703 31 1 3 1
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 144 7 732 6 239 6 533 4 735 5 034 5 219 5 498 5 739 6 049
Omsättningstillgångar 30 288 21 265 20 543 16 793 17 799 12 965 13 140 11 318 8 838 8 399
Tillgångar 30 431 28 997 26 781 23 327 22 534 17 999 18 359 16 817 14 577 14 447
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 940 5 436 3 007 1 316 2 843 2 827 1 525 1 494 1 493 1 490
Obeskattade reserver 2 896 4 809 3 835 3 203 3 057 2 143 1 291 1 216 1 174 54
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 655 3 995 4 405 4 610 4 838 3 175 3 889 6 387 6 701 6 897
Kortfristiga skulder 20 941 14 758 15 535 14 198 11 795 9 854 11 654 7 720 5 209 6 006
Skulder och eget kapital 30 431 28 997 26 781 23 327 22 534 17 999 18 359 16 817 14 577 14 447
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - 535 1 072 915
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - - 4 426 3 943 5 977
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - - - 1 872 1 891 2 410
Utdelning till aktieägare 0 2 500 0 0 2 000 2 291 0 0 0 0
Omsättning 78 834 76 201 76 428 85 436 78 417 73 771 65 524 46 572 44 185 43 107
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 32 27 23 23 18 18 16 16 19 22
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 449 2 813 3 278 3 705 4 348 4 089 4 089 2 901 2 321 1 958
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 469 467 445 489 521 527 523 430 364 426
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -1 950 4 477 3 309 1 266 4 476 4 651 2 759 570 1 775 695
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 3,20% 0,73% -11,52% 8,88% 6,32% 12,51% 40,96% 5,24% 2,37% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -6,79% 14,54% 11,21% 4,18% 18,60% 24,36% 13,78% 1,80% 10,27% 2,79%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -2,63% 5,55% 3,98% 1,15% 5,36% 5,96% 3,87% 0,65% 3,39% 0,94%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 31,69% 39,03% 33,79% 30,60% 30,98% 31,84% 30,70% 29,93% 35,16% 32,26%
Rörelsekapital/omsättning 11,93% 8,57% 6,64% 3,05% 7,67% 4,23% 2,27% 7,75% 8,23% 5,55%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 17,08% 31,68% 22,40% 16,35% 23,20% 24,99% 13,79% 14,52% 16,52% 10,61%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 73,58% 87,28% 81,82% 60,87% 100,36% 76,23% 68,85% 99,57% 112,13% 78,62%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!