Visa allt om Ronnie Bergdahls försäljnings AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-08 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08
Nettoomsättning 37 018 31 711 35 131 36 922 34 810 38 122 39 011 32 761 31 127 34 489
Övrig omsättning 775 2 782 2 139 479 750 701 235 89 86 967
Rörelseresultat (EBIT) 2 669 123 944 458 37 -348 -2 664 -189 -330 450
Resultat efter finansnetto 2 412 -185 642 125 -263 -736 -2 997 -416 -528 229
Årets resultat 2 350 -185 642 125 -263 -736 -2 485 -127 -85 221
Balansräkningar (tkr)
2022-08 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 611 639 568 153 137 198 276 236 255 338
Omsättningstillgångar 16 100 14 048 13 976 16 467 13 929 14 929 16 575 14 265 12 437 13 476
Tillgångar 16 710 14 687 14 543 16 620 14 066 15 127 16 851 14 502 12 693 13 814
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 227 1 759 1 944 1 302 1 177 1 440 2 176 1 661 1 788 1 873
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 513 801 1 244
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 4 117 4 317 3 700 0 0 1 992 2 496 3 000 0 0
Kortfristiga skulder 9 367 8 611 8 900 15 318 12 889 11 695 12 178 9 328 10 103 10 696
Skulder och eget kapital 16 710 14 687 14 543 16 620 14 066 15 127 16 851 14 502 12 693 13 814
Löner & utdelning (tkr)
2022-08
2021-08
2020-08
2019-08
2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - 975 984
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - 9 784 7 395 7 042 7 942
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - - 4 193 2 885 3 018 3 357
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 37 793 34 493 37 270 37 401 35 560 38 823 39 246 32 850 31 213 35 456
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 15 19 20 18 19 26 28 18 20 26
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 468 1 669 1 757 2 051 1 832 1 466 1 393 1 820 1 556 1 327
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 615 562 532 582 570 487 488 551 734 471
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 697 142 979 493 98 -271 -2 572 -94 10 351 550
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 16,74% -9,73% -4,85% 6,07% -8,69% -2,28% 19,08% 5,25% -9,75% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 15,97% 0,84% 6,50% 2,76% 0,26% -2,29% -15,74% -1,30% -2,60% 3,26%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,21% 0,39% 2,69% 1,24% 0,11% -0,91% -6,80% -0,58% -1,06% 1,31%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 49,67% 46,66% 44,36% 45,96% 46,46% 46,54% 47,46% 48,18% 100,00% 52,04%
Rörelsekapital/omsättning 18,19% 17,15% 14,45% 3,11% 2,99% 8,48% 11,27% 15,07% 7,50% 8,06%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 19,31% 11,98% 13,37% 7,83% 8,37% 9,52% 12,91% 14,21% 19,01% 20,20%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 58,18% 46,77% 34,92% 34,54% 30,03% 43,86% 44,79% 74,62% 46,90% 64,75%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!