Visa allt om J. Dahléns El Aktiebolag
Visa allt om J. Dahléns El Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Nettoomsättning 2 282 2 093 1 683 2 324 2 816 2 376 1 746 2 060 1 674 2 031
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 832 712 346 862 689 301 286 94 -3 298
Resultat efter finansnetto 832 777 497 872 699 304 290 144 8 325
Årets resultat 649 606 388 816 386 224 213 106 134 278
Balansräkningar (tkr)
2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 61 123 1 235 1 372 151 227 1 352 1 054 20 37
Omsättningstillgångar 4 062 3 709 1 971 1 662 2 810 1 989 602 1 042 1 859 2 192
Tillgångar 4 124 3 831 3 206 3 034 2 961 2 216 1 953 2 096 1 880 2 229
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 809 3 333 2 884 2 653 1 987 1 745 1 648 1 562 1 576 1 533
Obeskattade reserver 0 0 0 0 175 0 0 0 0 180
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 314 499 322 382 799 471 305 534 304 516
Skulder och eget kapital 4 124 3 831 3 206 3 034 2 961 2 216 1 953 2 096 1 880 2 229
Löner & utdelning (tkr)
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 - 174 528 348 355
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 424 427 373 856 805 339 378 338 314
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 184 184 213 383 427 326 444 378 369
Utdelning till aktieägare 163 173 156 156 150 143 127 127 120 91
Omsättning 2 282 2 093 1 683 2 324 2 816 2 376 1 746 2 060 1 674 2 031
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 141 1 047 842 1 162 1 408 1 188 873 1 030 837 1 016
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 326 319 311 297 653 641 420 747 574 539
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 893 773 457 999 765 377 367 109 14 319
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 9,03% 24,36% -27,58% -17,47% 18,52% 36,08% -15,24% 23,06% -17,58% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 20,17% 20,31% 15,53% 28,74% 23,61% 13,72% 14,80% 6,87% 0,53% 14,58%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 36,46% 37,17% 29,59% 37,52% 24,82% 12,79% 16,55% 6,99% 0,60% 16,00%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 77,04% 79,07% 79,86% 83,09% 83,56% 79,00% 83,16% 87,48% 80,59% 79,07%
Rörelsekapital/omsättning 164,24% 153,37% 97,98% 55,08% 71,41% 63,89% 17,01% 24,66% 92,89% 82,52%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 92,36% 87,00% 89,96% 87,44% 71,46% 78,75% 84,38% 74,52% 83,83% 74,59%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 293,63% 743,29% 612,11% 435,08% 351,69% 422,29% 197,38% 195,13% 611,51% 424,81%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...