Visa allt om Audiosystem Svenska Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 5 662 4 471 3 502 5 058 5 216 5 613 6 119 4 858 4 252 4 662
Övrig omsättning 140 844 691 98 103 129 383 329 404 400
Rörelseresultat (EBIT) 2 412 2 201 757 1 273 1 277 1 645 1 670 1 225 771 1 046
Resultat efter finansnetto 2 251 2 060 599 974 975 1 335 1 379 916 250 509
Årets resultat 1 366 1 447 395 883 752 889 888 547 300 319
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 8 347 8 927 9 703 10 283 10 643 10 735 11 067 10 938 11 189 11 712
Omsättningstillgångar 12 358 9 867 7 202 6 969 5 681 5 343 4 384 3 180 1 923 916
Tillgångar 20 705 18 794 16 905 17 253 16 324 16 078 15 451 14 117 13 112 12 628
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 7 855 6 489 5 042 4 647 3 934 3 351 2 625 1 897 1 550 1 400
Obeskattade reserver 1 959 1 557 1 324 1 229 1 380 1 372 1 177 937 723 859
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 9 715 9 840 10 015 10 166 10 082 10 034 9 992 10 133 10 079 9 988
Kortfristiga skulder 1 177 909 524 1 211 928 1 322 1 657 1 151 760 381
Skulder och eget kapital 20 705 18 794 16 905 17 253 16 324 16 078 15 451 14 117 13 112 12 628
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - 0 384 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - - 783 396 539
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - - - 348 339 396
Utdelning till aktieägare 500 0 0 0 170 169 163 160 200 150
Omsättning 5 802 5 315 4 193 5 156 5 319 5 742 6 502 5 187 4 656 5 062
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 831 2 236 1 751 2 529 2 608 2 807 2 040 1 619 1 417 1 554
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 468 377 446 497 424 416 411 380 376 278
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 084 3 139 1 856 2 370 2 325 2 792 2 744 2 301 1 960 2 141
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 26,64% 27,67% -30,76% -3,03% -7,07% -8,27% 25,96% 14,25% -8,79% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 11,75% 11,71% 4,48% 7,38% 7,82% 10,23% 10,81% 8,68% 5,90% 8,30%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 42,97% 49,23% 21,62% 25,17% 24,48% 29,31% 27,29% 25,22% 18,20% 22,48%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 86,28% 82,76% 77,27% 76,67% 73,58% 80,03% 71,65% 80,53% 86,17% 80,76%
Rörelsekapital/omsättning 197,47% 200,36% 190,69% 113,84% 91,12% 71,64% 44,57% 41,77% 27,35% 11,48%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 45,32% 40,99% 35,93% 32,49% 30,69% 27,50% 22,93% 18,61% 16,12% 16,39%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 034,15% 1 068,87% 1 330,34% 550,45% 574,57% 384,27% 250,81% 257,95% 214,21% 215,49%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!