Visa allt om Mats Eriksson Plåtkonstruktioner Aktiebolag
Visa allt om Mats Eriksson Plåtkonstruktioner Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 13 959 14 231 13 404 12 288 12 449 13 634 10 556 7 042 8 447 7 990
Övrig omsättning 10 30 72 - 27 148 1 043 - 18 -
Rörelseresultat (EBIT) 1 275 1 117 1 540 1 325 883 1 281 1 028 38 323 395
Resultat efter finansnetto 1 209 1 074 1 467 1 210 688 1 020 862 -104 55 327
Årets resultat 931 831 1 142 941 504 746 44 6 40 485
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 593 4 581 5 580 6 566 6 491 7 952 8 485 5 893 5 457 6 386
Omsättningstillgångar 3 533 3 600 2 778 2 728 2 887 3 452 3 870 2 807 2 666 2 492
Tillgångar 7 126 8 181 8 358 9 293 9 377 11 405 12 354 8 700 8 123 8 878
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 093 4 662 5 331 4 589 3 848 3 544 2 798 2 754 2 949 3 109
Obeskattade reserver 926 921 921 921 921 921 921 119 239 239
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 932 2 072 3 212 5 040 3 241 3 535 3 949
Kortfristiga skulder 2 107 2 598 2 106 2 851 2 536 3 728 3 596 2 585 1 400 1 581
Skulder och eget kapital 7 126 8 181 8 358 9 293 9 377 11 405 12 354 8 700 8 123 8 878
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 350 386 380 390
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 2 302 2 373 2 026 1 889 1 851 1 331 1 159 1 282 1 065
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 978 934 871 836 740 751 712 799 631
Utdelning till aktieägare 1 500 1 500 1 500 400 200 200 0 0 200 200
Omsättning 13 969 14 261 13 476 12 288 12 476 13 782 11 599 7 042 8 465 7 990
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 7 7 6 6 6 6 5 6 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 327 2 033 1 915 2 048 2 075 2 272 1 759 1 408 1 408 1 598
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 543 484 482 498 464 444 416 457 420 429
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 263 2 116 2 550 2 182 2 344 2 650 2 083 933 1 245 682
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -1,91% 6,17% 9,08% -1,29% -8,69% 29,16% 49,90% -16,63% 5,72% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 17,92% 13,68% 18,46% 14,29% 9,47% 11,28% 8,33% 0,47% 4,19% 4,72%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 9,15% 7,86% 11,51% 10,81% 7,13% 9,43% 9,75% 0,58% 4,03% 5,24%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 48,51% 45,60% 51,47% 64,96% 60,99% 56,61% 53,19% 70,39% 67,93% 67,46%
Rörelsekapital/omsättning 10,22% 7,04% 5,01% -1,00% 2,82% -2,02% 2,60% 3,15% 14,99% 11,40%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 67,57% 65,77% 72,38% 57,11% 48,28% 37,03% 28,14% 32,66% 38,42% 36,96%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 113,62% 96,92% 80,91% 60,96% 73,78% 63,92% 75,03% 65,49% 153,14% 126,88%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...