Visa allt om Morjärvs Fastighetsförvaltning & Entreprenad AB
Visa allt om Morjärvs Fastighetsförvaltning & Entreprenad AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 1 752 1 268 813 617 557 282 658 653 704 700
Övrig omsättning - - 146 - - - - - 243 -
Rörelseresultat (EBIT) -146 227 399 102 99 -41 -404 113 85 135
Resultat efter finansnetto -146 227 396 102 98 -54 -397 141 34 145
Årets resultat -169 200 361 102 98 -54 -397 111 28 145
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 132 147 119 123 155 110 61 91 94 438
Omsättningstillgångar 555 944 754 527 313 312 436 938 1 118 896
Tillgångar 687 1 091 873 650 468 421 497 1 029 1 211 1 334
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 543 862 812 451 349 251 306 703 592 564
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 61 131 347
Kortfristiga skulder 145 229 61 199 118 170 192 265 489 423
Skulder och eget kapital 687 1 091 873 650 468 421 497 1 029 1 211 1 334
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - 0 - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda - 256 0 138 0 0 100 0 9 22
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader - 80 0 44 0 0 42 0 3 7
Utdelning till aktieägare 0 150 150 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 752 1 268 959 617 557 282 658 653 947 700
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 1 0 1 0 0 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 876 1 268 - 617 - - 658 653 704 700
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 354 338 - 182 - - 142 11 12 29
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -113 260 430 134 132 -23 -357 179 138 261
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 38,17% 55,97% 31,77% 10,77% 97,52% -57,14% 0,77% -7,24% 0,57% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -20,82% 20,81% 45,70% 15,69% 21,15% -9,50% -79,48% 14,38% 7,35% 11,32%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -8,16% 17,90% 49,08% 16,53% 17,77% -14,18% -60,03% 22,66% 12,64% 21,57%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 68,21% 76,89% 86,22% 93,03% 75,58% 83,33% 82,07% 93,57% 29,26% 77,43%
Rörelsekapital/omsättning 23,40% 56,39% 85,24% 53,16% 35,01% 50,35% 37,08% 103,06% 89,35% 67,57%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 79,04% 79,01% 93,01% 69,38% 74,57% 59,62% 61,57% 68,32% 48,89% 42,28%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 297,93% 311,35% 909,84% 253,77% 230,51% 151,18% 174,48% 315,85% 208,59% 146,81%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...