Visa allt om Berner Läkarpraktik AB
Visa allt om Berner Läkarpraktik AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2006-04
Nettoomsättning 2 140 1 851 1 964 1 527 1 319 1 440 1 083 316 1 476
Övrig omsättning 10 833 - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -96 405 78 29 -13 -1 54 84 16 25
Resultat efter finansnetto -100 401 74 13 4 -31 31 70 1 4
Årets resultat 0 233 56 9 4 -31 30 70 1 3
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2006-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 9 16 19 14 20 300 502 3 10 163
Omsättningstillgångar 428 788 511 670 828 567 500 1 088 773 775
Tillgångar 437 805 530 683 847 867 1 002 1 091 783 937
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 273 423 190 134 125 121 152 292 222 321
Obeskattade reserver 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 745 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 164 282 340 549 722 0 850 799 561 616
Skulder och eget kapital 437 805 530 683 847 867 1 002 1 091 783 937
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2006-04
Löner till styrelse & VD - - 230 270 200 210 340 360 66 381
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 182 304 280 262 276 180 0 0 229
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 62 131 240 274 238 193 253 164 108 248
Utdelning till aktieägare 0 150 0 0 0 0 170 170 0 100
Omsättning 12 973 1 851 1 964 1 527 1 319 1 440 1 083 316 1 476
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 1 2 2 2 2 2 1 1 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - 140 926 982 764 660 720 1 083 316 492
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - 332 407 447 358 352 408 537 178 300
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -89 412 86 35 -5 1 56 90 37 62
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -98,57% -92,44% -5,75% 28,62% 15,77% -8,40% 32,96% 242,72% - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -21,97% 50,31% 15,28% 5,56% 3,90% 0,00% 5,79% 9,44% 3,83% 3,63%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -4 800,00% 289,29% 4,38% 1,93% 2,16% 0,00% 4,03% 9,51% 9,49% 2,30%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 73,57% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 13 200,00% 361,43% 9,24% 6,16% 6,94% 42,99% -24,31% 26,69% 67,09% 10,77%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 62,47% 62,24% 35,85% 19,62% 14,76% 13,96% 15,17% 26,76% 28,35% 34,26%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 260,98% 279,43% 150,29% 122,04% 114,68% - 58,82% 136,17% 137,79% 125,49%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...