Visa allt om Kontor & Miljö i Borlänge AB
Visa allt om Kontor & Miljö i Borlänge AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 18 082 17 858 18 623 15 371 14 315 17 417 21 097 23 103 23 731 21 651
Övrig omsättning 714 658 483 867 456 638 940 617 610 705
Rörelseresultat (EBIT) -70 72 510 547 767 804 -425 801 813 335
Resultat efter finansnetto -111 18 408 468 706 735 -554 706 673 249
Årets resultat 1 25 262 109 458 535 216 635 333 305
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 317 65 88 111 133 94 81 33 89 111
Omsättningstillgångar 10 148 10 540 8 998 9 753 6 876 7 137 8 451 10 263 10 312 8 297
Tillgångar 10 466 10 605 9 086 9 864 7 010 7 231 8 532 10 296 10 402 8 408
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 536 4 035 3 636 3 374 3 265 3 175 3 009 3 054 2 898 2 565
Obeskattade reserver 473 606 288 328 267 193 193 1 057 1 229 1 384
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 561 674 650 1 053 1 057 585 1 163 978 884 506
Kortfristiga skulder 5 896 5 291 4 513 5 109 2 421 3 277 4 167 5 206 5 390 3 953
Skulder och eget kapital 10 466 10 605 9 086 9 864 7 010 7 231 8 532 10 296 10 402 8 408
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - 0 0 576 576 481 480
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 4 815 4 254 4 310 3 920 4 321 3 925 4 127 3 641 3 805
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 2 224 1 784 1 751 1 777 1 407 2 015 2 140 1 904 2 000
Utdelning till aktieägare 1 000 500 250 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 18 796 18 516 19 106 16 238 14 771 18 055 22 037 23 720 24 341 22 356
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 12 14 12 12 11 12 12 12 12 13
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 507 1 276 1 552 1 281 1 301 1 451 1 758 1 925 1 978 1 665
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 573 525 519 518 539 493 576 607 533 513
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -47 95 533 570 789 821 -404 857 858 411
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 1,25% -4,11% 21,16% 7,38% -17,81% -17,44% -8,68% -2,65% 9,61% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -0,65% 0,70% 5,65% 5,57% 11,31% 11,16% -4,98% 7,93% 7,92% 3,98%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -0,38% 0,41% 2,75% 3,57% 5,54% 4,63% -2,01% 3,53% 3,47% 1,55%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 48,48% 50,94% 45,81% 51,60% 60,51% 52,57% 41,45% 45,04% 36,90% 38,38%
Rörelsekapital/omsättning 23,52% 29,39% 24,08% 30,21% 31,12% 22,16% 20,31% 21,89% 20,74% 20,06%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 37,31% 42,51% 42,49% 36,80% 49,38% 45,88% 36,93% 37,23% 36,37% 42,36%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 122,57% 143,28% 155,64% 142,16% 185,30% 147,60% 132,33% 127,79% 132,62% 140,75%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...