Visa allt om Kontor & Miljö i Borlänge AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 14 636 15 655 15 212 17 684 17 721 18 807 18 082 17 858 18 623 15 371
Övrig omsättning 658 370 1 126 749 587 757 714 658 483 867
Rörelseresultat (EBIT) 615 -81 -253 53 -911 431 -70 72 510 547
Resultat efter finansnetto 537 -165 -330 -10 -944 463 -111 18 408 468
Årets resultat 337 11 -330 -10 -543 358 1 25 262 109
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 118 63 12 16 20 201 317 65 88 111
Omsättningstillgångar 5 936 5 628 5 056 5 298 8 273 7 730 10 148 10 540 8 998 9 753
Tillgångar 6 055 5 690 5 068 5 314 8 294 7 931 10 466 10 605 9 086 9 864
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 859 522 511 841 851 2 894 3 536 4 035 3 636 3 374
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 401 473 606 288 328
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 180 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 323 1 353 1 015 1 146 1 165 50 561 674 650 1 053
Kortfristiga skulder 3 872 3 815 3 542 3 327 6 278 4 407 5 896 5 291 4 513 5 109
Skulder och eget kapital 6 055 5 690 5 068 5 314 8 294 7 931 10 466 10 605 9 086 9 864
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - - 4 815 4 254 4 310
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - 0 - 2 224 1 784 1 751
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 1 000 500 250 0
Omsättning 15 294 16 025 16 338 18 433 18 308 19 564 18 796 18 516 19 106 16 238
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 9 8 9 10 10 10 12 14 12 12
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 626 1 957 1 690 1 768 1 772 1 881 1 507 1 276 1 552 1 281
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 608 705 624 689 669 710 573 525 519 518
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 619 -77 -249 57 -908 452 -47 95 533 570
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -6,51% 2,91% -13,98% -0,21% -5,77% 4,01% 1,25% -4,11% 21,16% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 10,16% -1,42% -4,99% 1,00% -10,98% 6,27% -0,65% 0,70% 5,65% 5,57%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,20% -0,52% -1,66% 0,30% -5,14% 2,64% -0,38% 0,41% 2,75% 3,57%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 54,90% 49,05% 46,46% 49,66% 44,35% 49,56% 48,48% 50,94% 45,81% 51,60%
Rörelsekapital/omsättning 14,10% 11,58% 9,95% 11,15% 11,26% 17,67% 23,52% 29,39% 24,08% 30,21%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 14,19% 9,17% 10,08% 15,83% 10,26% 40,43% 37,31% 42,51% 42,49% 36,80%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 104,26% 101,47% 86,50% 93,57% 95,48% 111,19% 122,57% 143,28% 155,64% 142,16%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!