Visa allt om Autovent i Östersund Aktiebolag
Visa allt om Autovent i Östersund Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 7 215 7 211 6 891 5 795 6 889 7 817 7 989 6 607 7 253 6 875
Övrig omsättning 9 - - 32 10 - - - - 6
Rörelseresultat (EBIT) 186 363 132 -200 276 518 685 70 344 386
Resultat efter finansnetto 256 396 243 -139 279 518 690 80 353 388
Årets resultat 338 303 186 47 168 323 407 63 170 202
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 535 490 445 332 244 159 105 23 16 25
Omsättningstillgångar 2 069 2 468 2 451 2 193 2 795 3 021 2 493 2 217 2 176 2 230
Tillgångar 2 604 2 957 2 895 2 524 3 039 3 179 2 598 2 240 2 192 2 256
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 684 1 646 1 493 1 307 1 410 1 372 1 177 769 826 748
Obeskattade reserver 243 426 423 423 632 591 516 378 411 312
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 677 885 980 794 997 1 217 906 1 092 954 1 195
Skulder och eget kapital 2 604 2 957 2 895 2 524 3 039 3 179 2 598 2 240 2 192 2 256
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 296 327 329 322
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 1 423 1 578 1 476 1 492 1 558 1 563 1 367 1 159 1 232 1 283
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 548 575 704 748 697 750 626 541 528 546
Utdelning till aktieägare 300 300 150 0 150 130 127 0 120 92
Omsättning 7 224 7 211 6 891 5 827 6 899 7 817 7 989 6 607 7 253 6 881
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 443 1 442 1 378 1 159 1 378 1 563 1 598 1 321 1 451 1 146
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 410 444 413 418 431 436 445 408 420 363
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 201 378 144 -186 288 524 693 82 353 395
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 0,06% 4,64% 18,91% -15,88% -11,87% -2,15% 20,92% -8,91% 5,50% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 9,95% 13,49% 8,50% -5,39% 9,31% 16,33% 26,56% 3,62% 16,10% 17,20%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,59% 5,53% 3,57% -2,35% 4,11% 6,64% 8,64% 1,23% 4,87% 5,64%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 42,27% 48,62% 43,78% 47,77% 47,53% 44,54% 47,00% 43,67% 44,91% 46,88%
Rörelsekapital/omsättning 19,29% 21,95% 21,35% 24,14% 26,10% 23,08% 19,86% 17,03% 16,85% 15,05%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 71,95% 66,90% 62,97% 64,13% 61,72% 56,86% 59,94% 46,48% 51,18% 43,11%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 269,28% 239,77% 210,41% 241,06% 237,21% 219,06% 229,03% 154,49% 179,98% 147,95%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...