Visa allt om Provident Partners AB
Visa allt om Provident Partners AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 4 521 4 908 3 823 1 045 1 238 2 153 1 310 1 273 1 488 2 631
Övrig omsättning 2 - - 25 335 678 1 464 2 6 1 211
Rörelseresultat (EBIT) 200 1 688 2 324 -179 -75 -119 181 -289 25 12
Resultat efter finansnetto 201 1 793 2 324 -24 -77 -107 193 -288 38 23
Årets resultat 201 1 793 2 324 -24 -77 -107 131 -40 24 8
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 151 1 0 33 68 100 124 246
Omsättningstillgångar 2 259 3 471 2 607 250 326 567 1 814 1 146 490 2 051
Tillgångar 2 259 3 471 2 758 251 326 600 1 882 1 246 615 2 298
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 695 2 494 2 407 83 107 184 290 159 198 173
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 564 977 351 168 219 416 1 592 1 087 416 2 123
Skulder och eget kapital 2 259 3 471 2 758 251 326 600 1 882 1 246 615 2 298
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 - 0 0 323 30
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 1 145 240 0 134 258 77 0 0 255
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 841 137 62 84 145 67 21 121 129
Utdelning till aktieägare 0 1 000 156 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 4 523 4 908 3 823 1 070 1 573 2 831 2 774 1 275 1 494 3 842
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 2 0 1 1 1 0 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 507 1 636 1 912 - 1 238 2 153 1 310 - 744 1 316
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 791 677 235 - 410 581 247 - 228 218
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 200 1 688 2 324 -179 -75 -104 255 -208 96 110
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -7,89% 28,38% 265,84% -15,59% -42,50% 64,35% 2,91% -14,45% -43,44% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 8,85% 52,26% 84,26% -9,56% -23,01% -17,67% 10,31% -23,03% 6,18% 1,04%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,42% 36,96% 60,79% -2,30% -6,06% -4,92% 14,81% -22,55% 2,55% 0,91%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 97,01% 95,58% 100,00% 100,00% 96,04% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 37,49% 50,81% 59,01% 7,85% 8,64% 7,01% 16,95% 4,63% 4,97% -2,74%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 75,03% 71,85% 87,27% 33,07% 32,82% 30,67% 15,41% 12,76% 32,20% 7,53%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 400,53% 355,27% 742,74% 148,81% 148,86% 136,30% 113,94% 105,43% 117,79% 96,61%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...