Visa allt om Transtema Foki AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 68 048 62 729 47 815 47 640 64 430 145 402 61 597 34 601 31 628 23 994
Övrig omsättning 754 1 309 98 0 10 103 436 432 298
Rörelseresultat (EBIT) 7 955 6 431 41 2 417 -1 648 22 095 9 624 2 524 563 1 033
Resultat efter finansnetto 7 991 6 431 201 2 485 -1 615 22 065 9 615 2 355 308 762
Årets resultat -20 -41 -114 -285 -403 12 750 5 576 1 330 165 762
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 187 372 678 900 1 080 1 220 1 075 1 024 4 673 4 626
Omsättningstillgångar 39 902 38 879 31 427 30 410 40 924 58 426 21 544 9 438 7 514 5 133
Tillgångar 40 089 39 252 32 105 31 310 42 004 59 646 22 618 10 462 12 187 9 760
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 19 610 19 630 19 671 19 785 20 070 20 473 7 724 3 147 1 817 1 652
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 8 723 3 123 729 121 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 109 226 122 5 713 4 043
Kortfristiga skulder 20 479 19 622 12 434 11 525 21 934 30 341 11 546 6 463 4 535 4 065
Skulder och eget kapital 40 089 39 252 32 105 31 310 42 004 59 646 22 618 10 462 12 187 9 760
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - - 12 301 9 838 9 004
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - - 0 4 603 3 676 2 842
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 68 802 62 730 48 124 47 738 64 430 145 412 61 700 35 037 32 060 24 292
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 29 31 32 34 38 46 48 40 30 21
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 346 2 024 1 494 1 401 1 696 3 161 1 283 865 1 054 1 143
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 618 610 554 525 522 504 378 448 474 583
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 8 146 6 737 408 2 813 -1 206 22 497 10 006 3 085 1 128 1 523
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 8,48% 31,19% 0,37% -26,06% -55,69% 136,05% 78,02% 9,40% 31,82% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 19,94% 16,38% 0,63% 8,10% -3,78% 37,05% 42,58% 24,29% 4,67% 10,58%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 11,75% 10,25% 0,42% 5,33% -2,46% 15,20% 15,63% 7,34% 1,80% 4,31%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 47,57% 51,61% 50,99% 64,33% 44,29% 37,30% 63,97% 79,03% 63,27% 74,01%
Rörelsekapital/omsättning 28,54% 30,70% 39,72% 39,64% 29,47% 19,32% 16,23% 8,60% 9,42% 4,45%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 48,92% 50,01% 61,27% 63,19% 47,78% 45,73% 44,92% 35,52% 15,68% 16,93%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 167,72% 166,15% 197,19% 204,68% 173,94% 173,50% 178,10% 141,85% 165,69% 126,27%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!