Visa allt om Järn & Maskin i Kristinehamn AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Observera att inte alla bokslut avser 12 månader.

Bokslutet 2016 är 17 månader.

Resultaträkning (tkr)
2023-01 2022-01 2021-01 2020-01 2019-01 2018-01 2017-01 2016-01 2014-08 2013-08
Nettoomsättning 21 243 17 503 20 193 18 178 17 844 12 866 12 499 15 472 9 952 10 551
Övrig omsättning 288 425 330 435 438 341 433 362 234 351
Rörelseresultat (EBIT) 2 133 1 180 1 891 1 118 1 405 -338 282 380 55 429
Resultat efter finansnetto 2 154 1 097 1 906 1 002 1 265 -469 157 58 -190 154
Årets resultat 1 727 634 1 159 508 915 -469 157 58 -190 154
Balansräkningar (tkr)
2023-01 2022-01 2021-01 2020-01 2019-01 2018-01 2017-01 2016-01 2014-08 2013-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 33 33 58 90 124 159 74 87 48 42
Omsättningstillgångar 11 354 8 467 9 933 7 579 7 548 5 741 5 400 5 219 4 650 5 281
Tillgångar 11 387 8 500 9 991 7 669 7 672 5 899 5 474 5 306 4 698 5 323
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 734 3 007 3 073 1 914 1 406 491 960 803 246 436
Obeskattade reserver 1 249 1 249 963 516 220 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 22 152 528 1 155 1 309 1 911 1 643 1 987 2 266 2 128
Kortfristiga skulder 5 382 4 093 5 427 4 084 4 736 3 498 2 870 2 516 2 187 2 760
Skulder och eget kapital 11 387 8 500 9 991 7 669 7 672 5 899 5 474 5 306 4 698 5 323
Löner & utdelning (tkr)
2023-01
2022-01
2021-01
2020-01
2019-01
2018-01
2017-01
2016-01
2014-08
2013-08
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - - 2 631 1 779 1 741
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - - - 875 723 692
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 21 531 17 928 20 523 18 613 18 282 13 207 12 932 15 834 10 186 10 902
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 9 8 11 10 9 8 8 6 6 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 360 2 188 1 836 1 818 1 983 1 608 1 562 2 579 1 659 1 759
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 535 578 379 462 472 449 421 601 427 413
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 133 1 204 1 924 1 151 1 438 -301 295 386 59 430
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 21,37% -13,32% 11,08% 1,87% 38,69% 2,94% -19,22% - -5,68% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 19,80% 13,98% 19,99% 14,77% 18,31% -5,59% 5,39% 7,56% 1,34% 8,06%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 10,62% 6,79% 9,89% 6,23% 7,87% -2,56% 2,36% 2,59% 0,63% 4,07%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 47,39% 48,21% 44,13% 47,65% 45,14% 40,61% 38,06% 34,46% 38,61% 36,90%
Rörelsekapital/omsättning 28,11% 24,99% 22,31% 19,23% 15,76% 17,43% 20,24% 17,47% 24,75% 23,89%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 50,13% 46,84% 38,28% 30,21% 20,56% 8,32% 17,54% 15,13% 5,24% 8,19%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 98,07% 75,32% 91,43% 62,98% 72,59% 68,38% 57,46% 68,20% 48,29% 64,71%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!