Visa allt om Narenda Förvaltnings Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 0 0 680 1 199 261 1 295 2 150 2 915 4 449 4 224
Övrig omsättning 9 922 1 470 33 175 182 216 2 718 14 007 303 0
Rörelseresultat (EBIT) 9 087 -1 593 -208 266 -311 -135 2 037 12 803 1 317 1 109
Resultat efter finansnetto 9 661 9 521 282 32 547 602 17 685 1 932 12 332 663 299
Årets resultat 6 756 10 972 481 32 529 889 17 948 1 208 7 334 358 208
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 15 879 35 904 74 369 56 006 25 249 20 184 29 231 33 482 44 071 31 567
Omsättningstillgångar 13 642 31 603 16 243 28 793 15 884 20 900 12 883 11 641 1 532 1 663
Tillgångar 29 521 67 507 90 612 84 798 41 133 41 084 42 114 45 123 45 603 33 230
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 13 266 11 510 59 722 59 421 27 072 26 343 8 597 7 888 1 355 1 197
Obeskattade reserver 2 660 1 036 2 928 3 128 3 159 3 445 3 708 3 271 350 170
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 11 500 27 719 22 026 10 724 11 119 26 918 30 918 42 333 30 133
Kortfristiga skulder 13 595 43 461 244 224 178 177 2 892 3 046 1 567 1 730
Skulder och eget kapital 29 521 67 507 90 612 84 798 41 133 41 084 42 114 45 123 45 603 33 230
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - - - - - 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 - - - - - 521 506 509
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader - 0 - - - - - 180 187 187
Utdelning till aktieägare 195 5 000 184 180 180 160 200 500 800 200
Omsättning 9 922 1 470 713 1 374 443 1 511 4 868 16 922 4 752 4 224
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - 0 - 1 1 1 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - 1 199 261 1 295 1 075 1 458 2 225 2 112
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - 276 382 451 397 353 351 192
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 9 087 -1 593 -47 298 -276 -3 2 285 13 069 1 766 1 558
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - -100,00% -43,29% 359,39% -79,85% -39,77% -26,24% -34,48% 5,33% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - - 0,68% 38,75% 2,13% 44,87% 5,89% 28,77% 3,43% 3,59%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - - 91,03% 2 740,20% 336,40% 1 423,47% 115,35% 445,32% 35,11% 28,27%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - - 90,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning - - 2 352,79% 2 382,74% 6 017,62% 1 600,23% 464,70% 294,85% -0,79% -1,59%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 51,97% 18,25% 68,43% 72,95% 71,81% 70,66% 27,28% 23,14% 3,57% 4,00%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 100,35% 72,72% 6 656,97% 12 854,02% 8 923,60% 11 807,91% 445,47% 382,17% 97,77% 96,13%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!