Visa allt om Vesic Reklam & Bygg Aktiebolag
Visa allt om Vesic Reklam & Bygg Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 1 917 1 476 1 256 1 286 1 416 1 417 1 787 1 374 1 663 2 070
Övrig omsättning 14 32 14 14 - - - 59 - -
Rörelseresultat (EBIT) 121 66 -18 -8 80 -108 160 10 41 154
Resultat efter finansnetto 115 53 -39 -19 60 -121 126 1 -28 127
Årets resultat 89 53 -39 -19 60 -121 91 1 -28 127
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 16 32 48 64 0 28 68 118 203 131
Omsättningstillgångar 513 280 253 238 307 412 568 325 281 612
Tillgångar 529 312 301 302 307 439 636 442 484 743
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 221 133 79 118 137 77 198 108 107 55
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 308 180 222 184 170 343 438 335 378 688
Skulder och eget kapital 529 312 301 302 307 439 636 442 484 743
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 283 - 208 156 224 287
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda - 343 265 306 0 326 1 0 29 37
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader - 108 91 93 87 102 66 49 79 94
Utdelning till aktieägare 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 931 1 508 1 270 1 300 1 416 1 417 1 787 1 433 1 663 2 070
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 917 1 476 1 256 1 286 1 416 1 417 1 787 1 374 832 1 035
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 455 456 356 404 374 432 279 205 182 221
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 137 82 -2 8 108 -68 209 89 125 208
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 29,88% 17,52% -2,33% -9,18% -0,07% -20,71% 30,06% -17,38% -19,66% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 22,87% 21,15% -5,98% -2,65% 26,06% -24,37% 25,16% 2,26% 8,47% 20,73%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,31% 4,47% -1,43% -0,62% 5,65% -7,55% 8,95% 0,73% 2,47% 7,44%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 56,86% 66,33% 64,97% 74,18% 73,31% 69,02% 64,47% 64,92% 61,82% 63,38%
Rörelsekapital/omsättning 10,69% 6,78% 2,47% 4,20% 9,68% 4,87% 7,27% -0,73% -5,83% -3,67%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 41,78% 42,63% 26,25% 39,07% 44,63% 17,54% 31,13% 24,43% 22,11% 7,40%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 166,56% 147,22% 91,44% 102,17% 151,18% 103,50% 124,20% 89,85% 65,34% 61,63%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...