Visa allt om R. Olssons Åkeri Aktiebolag
Visa allt om R. Olssons Åkeri Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 32 108 31 374 30 178 32 764 32 827 31 224 27 602 27 766 30 924 31 522
Övrig omsättning 271 225 181 492 154 162 317 81 550 899
Rörelseresultat (EBIT) 971 -9 -224 365 804 655 703 390 187 1 127
Resultat efter finansnetto 734 -361 -633 -136 345 254 423 -293 -565 740
Årets resultat 48 48 48 5 22 2 8 3 6 287
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 11 740 13 223 13 340 14 688 13 378 13 089 13 659 14 015 15 211 15 331
Omsättningstillgångar 6 400 6 355 5 207 5 522 5 340 5 606 6 498 4 930 5 545 5 248
Tillgångar 18 140 19 578 18 548 20 210 18 718 18 695 20 158 18 945 20 756 20 579
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 696 948 900 852 846 824 822 814 811 1 015
Obeskattade reserver 857 172 582 1 265 1 415 1 115 870 460 760 1 350
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 7 841 9 068 8 993 9 690 8 078 6 962 8 946 9 781 10 908 10 184
Kortfristiga skulder 8 745 9 389 8 072 8 403 8 378 9 794 9 520 7 890 8 277 8 031
Skulder och eget kapital 18 140 19 578 18 548 20 210 18 718 18 695 20 158 18 945 20 756 20 579
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - 0 - 564 551 532 533 300 563 390
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 8 389 8 273 7 888 7 234 7 302 7 064 6 294 6 257 7 660 7 981
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 2 752 2 489 2 742 2 767 2 874 2 683 2 402 2 490 2 993 2 803
Utdelning till aktieägare 0 300 0 0 0 0 0 0 0 209
Omsättning 32 379 31 599 30 359 33 256 32 981 31 386 27 919 27 847 31 474 32 421
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 26 25 24 23 24 25 26 28 32 33
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 235 1 255 1 257 1 425 1 368 1 249 1 062 992 966 955
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 443 443 455 473 458 422 365 341 362 344
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 948 2 850 2 428 3 006 3 258 3 186 2 930 2 499 2 345 3 255
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 2,34% 3,96% -7,89% -0,19% 5,13% 13,12% -0,59% -10,21% -1,90% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 5,73% 0,27% -0,85% 1,82% 4,48% 3,51% 3,57% 2,11% 0,95% 6,21%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,24% 0,17% -0,52% 1,12% 2,55% 2,10% 2,61% 1,44% 0,64% 4,05%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 49,20% 45,41% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -7,30% -9,67% -9,49% -8,79% -9,25% -13,41% -10,95% -10,66% -8,83% -8,83%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 7,52% 5,53% 7,30% 8,83% 10,09% 8,80% 7,26% 6,04% 6,54% 9,66%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 67,92% 63,34% 59,34% 60,59% 58,69% 53,21% 64,09% 57,98% 62,95% 61,31%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...