Visa allt om Levande Lejon Inredning Aktiebolag
Visa allt om Levande Lejon Inredning Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 3 616 1 992 1 422 2 206 1 121 3 541 2 626 3 792 1 409 1 460
Övrig omsättning - - 80 - - 4 11 - - 41
Rörelseresultat (EBIT) 303 119 229 432 -131 195 116 419 122 -11
Resultat efter finansnetto 303 116 224 536 -117 208 130 434 134 -1
Årets resultat 263 98 171 414 3 119 76 235 64 25
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 40 0 0 0 0 1 4 11 26 39
Omsättningstillgångar 1 523 817 908 1 439 1 307 1 996 2 264 1 891 1 155 1 084
Tillgångar 1 563 817 908 1 439 1 307 1 997 2 267 1 902 1 181 1 122
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 453 371 473 902 788 900 781 705 470 406
Obeskattade reserver 126 168 184 184 184 312 275 260 154 116
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 984 279 252 353 335 785 1 211 936 556 599
Skulder och eget kapital 1 563 817 908 1 439 1 307 1 997 2 267 1 902 1 181 1 122
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 559 335 325 300 240
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 175 - 350 335 325 - -
Löner till övriga anställda - 194 30 77 294 0 214 196 74 121
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 139 34 83 203 290 586 230 187 185
Utdelning till aktieägare 163 180 200 600 300 115 0 0 0 0
Omsättning 3 616 1 992 1 502 2 206 1 121 3 545 2 637 3 792 1 409 1 501
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 - 1 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 616 1 992 - 2 206 561 1 771 1 313 1 896 705 730
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 806 311 - 347 263 261 212 228 190 225
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 309 122 229 432 286 197 123 434 141 16
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 81,53% 40,08% -35,54% 96,79% -68,34% 34,84% -30,75% 169,13% -3,49% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 19,45% 14,57% 25,33% 37,67% -8,49% 10,72% 6,04% 23,29% 12,11% 0,80%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 8,41% 5,97% 16,17% 24,57% -9,90% 6,04% 5,22% 11,68% 10,15% 0,62%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 39,13% 39,56% 37,69% 43,74% 72,52% 45,44% 65,42% 44,46% 79,91% 69,52%
Rörelsekapital/omsättning 14,91% 27,01% 46,13% 49,23% 86,71% 34,20% 40,10% 25,18% 42,51% 33,22%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 35,27% 61,45% 67,90% 72,66% 70,67% 56,58% 43,39% 47,14% 49,19% 43,63%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 151,93% 282,80% 349,21% 399,72% 375,82% 248,15% 182,99% 197,33% 199,82% 173,62%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...