Visa allt om Lessebo Järn o Bygg Aktiebolag
Visa allt om Lessebo Järn o Bygg Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 27 146 27 209 24 046 22 406 22 273 24 807 23 797 21 060 20 280 20 016
Övrig omsättning 114 220 219 - 75 167 53 54 191 108
Rörelseresultat (EBIT) 173 1 428 606 704 568 787 518 211 258 532
Resultat efter finansnetto 126 1 349 438 584 430 632 407 113 76 348
Årets resultat 97 808 247 389 268 362 238 80 71 191
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 316 60 102 230 171 106 99 93 135 210
Omsättningstillgångar 9 049 8 668 8 327 7 277 7 133 6 844 7 068 5 892 5 941 5 990
Tillgångar 9 365 8 728 8 429 7 507 7 304 6 950 7 167 5 985 6 076 6 200
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 515 3 417 2 609 2 362 1 973 1 705 1 343 1 143 1 063 992
Obeskattade reserver 1 064 1 068 758 658 577 514 379 299 298 325
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 130 1 100 1 300 1 500 1 700 1 783 288 438 613 918
Kortfristiga skulder 3 655 3 143 3 762 2 987 3 054 2 948 5 157 4 105 4 102 3 965
Skulder och eget kapital 9 365 8 728 8 429 7 507 7 304 6 950 7 167 5 985 6 076 6 200
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 1 859 1 888 262 257 246 237
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 2 504 2 302 1 977 0 0 1 385 1 239 1 136 770
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 0 855 696 602 611 561 549 436 479 362
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 38 0 0
Omsättning 27 260 27 429 24 265 22 406 22 348 24 974 23 850 21 114 20 471 20 124
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 8 8 8 7 7 7 6 6 6 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 393 3 401 3 006 3 201 3 182 3 544 3 966 3 510 3 380 4 003
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 448 420 375 368 353 351 360 323 310 274
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 217 1 470 648 741 586 837 562 253 333 607
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -0,23% 13,15% 7,32% 0,60% -10,21% 4,24% 13,00% 3,85% 1,32% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,90% 16,36% 7,19% 9,38% 7,78% 11,32% 7,23% 3,54% 4,26% 8,60%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,66% 5,25% 2,52% 3,14% 2,55% 3,17% 2,18% 1,01% 1,28% 2,66%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 22,71% 23,87% 22,19% 23,01% 22,12% 19,38% 17,81% 17,40% 17,81% 16,25%
Rörelsekapital/omsättning 19,87% 20,31% 18,98% 19,15% 18,31% 15,71% 8,03% 8,49% 9,07% 10,12%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 46,40% 48,69% 37,97% 38,30% 32,83% 29,98% 22,64% 22,78% 21,03% 19,77%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 84,54% 77,89% 79,13% 78,17% 77,21% 87,42% 55,98% 53,06% 51,56% 61,24%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...