Visa allt om Levahemmet Kolarmora AB
Visa allt om Levahemmet Kolarmora AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 6 811 6 721 6 297 6 342 7 943 6 004 7 259 7 561 7 657 7 170
Övrig omsättning - - - - 59 - - 14 5 -
Rörelseresultat (EBIT) -53 438 -148 -425 605 -342 244 1 082 878 361
Resultat efter finansnetto -139 326 -232 -491 528 -414 326 1 011 809 472
Årets resultat -139 326 18 -401 360 -164 225 588 802 472
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 918 3 546 3 756 2 112 2 271 2 236 2 448 2 620 2 330 1 848
Omsättningstillgångar 1 840 1 845 1 657 1 681 1 959 1 217 1 286 1 723 1 567 1 744
Tillgångar 3 758 5 391 5 413 3 794 4 230 3 453 3 734 4 343 3 898 3 592
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 011 2 150 1 825 1 807 2 208 1 848 2 013 1 888 1 400 1 298
Obeskattade reserver 0 0 0 0 90 0 250 250 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 865 2 367 2 147 550 572 808 988 1 049 568 1 333
Kortfristiga skulder 881 874 1 441 1 437 1 360 797 484 1 157 1 930 961
Skulder och eget kapital 3 758 5 391 5 413 3 794 4 230 3 453 3 734 4 343 3 898 3 592
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 960 783 672 868
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - 0 -
Löner till övriga anställda - 2 595 2 261 2 463 2 610 2 516 1 729 1 862 1 844 1 904
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 984 840 889 903 922 1 176 1 103 1 185 1 192
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 100 100 700
Omsättning 6 811 6 721 6 297 6 342 8 002 6 004 7 259 7 575 7 662 7 170
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 8 8 7 10 10 10 10 5 5 10
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 851 840 900 634 794 600 726 1 512 1 531 717
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 467 460 462 353 378 353 382 767 740 408
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 64 553 -29 -269 770 -114 424 1 297 1 067 562
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 1,34% 6,73% -0,71% -20,16% 32,30% -17,29% -3,99% -1,25% 6,79% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -1,30% 8,57% -2,72% -11,20% 14,35% -9,90% 10,52% 24,91% 22,83% 15,65%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -0,72% 6,87% -2,33% -6,70% 7,64% -5,70% 5,41% 14,31% 11,62% 7,84%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 84,95% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 14,08% 14,45% 3,43% 3,85% 7,54% 7,00% 11,05% 7,49% -4,74% 10,92%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 26,90% 39,88% 33,72% 47,63% 53,77% 53,52% 58,84% 47,71% 35,92% 36,14%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 208,85% 211,10% 114,99% 116,98% 144,04% 152,70% 256,40% 148,92% 81,19% 180,85%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...