Visa allt om TGM Bro AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04
Nettoomsättning 13 185 34 604 27 656 20 855 25 199 24 141 16 300 18 892 15 914 14 724
Övrig omsättning 358 369 297 337 270 201 221 247 356 404
Rörelseresultat (EBIT) -1 633 6 067 3 360 1 362 1 397 1 300 -339 2 330 1 604 970
Resultat efter finansnetto -1 795 5 906 3 164 1 229 1 170 1 167 -568 2 088 1 470 765
Årets resultat -114 3 774 1 783 898 815 624 102 1 296 860 445
Balansräkningar (tkr)
2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 777 7 399 8 095 7 882 7 977 7 809 7 860 7 875 6 058 4 423
Omsättningstillgångar 7 130 10 074 7 198 5 596 4 705 5 355 4 426 3 941 1 858 3 200
Tillgångar 13 907 17 472 15 293 13 478 12 683 13 164 12 286 11 816 7 915 7 623
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 355 6 668 4 895 3 712 3 214 2 699 2 135 2 433 1 437 1 237
Obeskattade reserver 1 630 3 313 2 240 1 399 1 336 1 250 915 1 640 1 236 944
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 4 486 4 730 4 974 5 218 5 462 5 319 5 687 4 460 2 608 3 039
Kortfristiga skulder 2 436 2 761 3 184 3 149 2 671 3 895 3 549 3 283 2 634 2 402
Skulder och eget kapital 13 907 17 472 15 293 13 478 12 683 13 164 12 286 11 816 7 915 7 623
Löner & utdelning (tkr)
2021-04
2020-04
2019-04
2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 5 173 5 868 5 188 3 330 2 241
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - 1 997 2 056 1 912 1 298 907
Utdelning till aktieägare 0 1 200 2 000 600 400 300 60 400 300 0
Omsättning 13 543 34 973 27 953 21 192 25 469 24 342 16 521 19 139 16 270 15 128
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 9 10 10 10 11 13 13 13 9 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 465 3 460 2 766 2 086 2 291 1 857 1 254 1 453 1 768 2 454
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 664 662 714 624 644 562 627 553 523 531
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -1 011 6 763 3 978 1 979 1 979 1 794 160 2 732 1 856 1 292
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -61,90% 25,12% 32,61% -17,24% 4,38% 48,10% -13,72% 18,71% 8,08% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -11,68% 34,92% 22,13% 10,63% 11,24% 10,41% -2,65% 19,96% 20,95% 12,91%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -12,32% 17,63% 12,24% 6,87% 5,66% 5,68% -1,99% 12,48% 10,42% 6,68%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 56,19% 57,85% 59,09% 57,00% 57,55% 50,64% 70,17% 69,01% 60,10% 42,65%
Rörelsekapital/omsättning 35,60% 21,13% 14,51% 11,73% 8,07% 6,05% 5,38% 3,48% -4,88% 5,42%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 47,65% 52,95% 43,43% 35,64% 33,56% 27,91% 23,19% 31,42% 29,66% 25,35%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 276,44% 352,92% 132,22% 100,35% 124,11% 78,69% 103,80% 100,06% 51,97% 91,47%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!