Visa allt om Mediagruppen i Halmstad AB
Visa allt om Mediagruppen i Halmstad AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 16 150 16 597 14 107 8 034 8 252 9 174 9 669 2 801 6 582 5 877
Övrig omsättning 288 177 184 - - - 12 2 601 115 -
Rörelseresultat (EBIT) 4 694 4 660 6 213 315 1 276 2 307 3 660 -122 1 104 914
Resultat efter finansnetto 12 477 8 958 11 492 4 781 2 814 5 621 3 648 -139 1 127 830
Årets resultat 11 426 7 918 10 334 4 779 2 422 4 997 2 691 -139 608 603
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 8 795 8 795 8 899 667 916 643 668 579 134 55
Omsättningstillgångar 12 055 9 719 12 167 6 085 4 118 7 994 5 858 2 430 1 958 2 238
Tillgångar 20 850 18 514 21 066 6 751 5 034 8 636 6 526 3 009 2 092 2 293
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 19 821 16 195 18 627 4 963 2 784 5 362 3 065 374 834 725
Obeskattade reserver 0 0 0 284 348 290 292 282 282 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 411 0 0
Kortfristiga skulder 1 029 2 319 2 439 1 505 1 902 2 985 3 169 1 941 977 1 568
Skulder och eget kapital 20 850 18 514 21 066 6 751 5 034 8 636 6 526 3 009 2 092 2 293
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - 0 - 0 0 620 506 445 415
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 405 3 660 4 417 3 749 3 310 2 343 1 944 2 086 2 259
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader - 197 1 211 1 534 1 370 1 245 1 142 183 943 950
Utdelning till aktieägare 11 500 7 800 10 350 4 800 2 600 5 000 2 700 0 320 500
Omsättning 16 438 16 774 14 291 8 034 8 252 9 174 9 681 5 402 6 697 5 877
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 12 10 10 10 10 8 6 8 10
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - 1 383 1 411 803 825 917 1 209 467 823 588
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - 66 517 611 531 477 531 580 443 385
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 4 694 4 660 6 241 322 1 297 2 332 3 686 -94 1 130 928
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -2,69% 17,65% 75,59% -2,64% -10,05% -5,12% 245,20% -57,44% 12,00% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 59,93% 48,40% 54,56% 70,91% 56,22% 65,28% 56,08% -3,52% 56,07% 44,96%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 77,37% 53,99% 81,48% 59,58% 34,29% 61,46% 37,85% -3,78% 17,82% 17,54%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 93,91% 87,79% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 95,31% 97,65%
Rörelsekapital/omsättning 68,27% 44,59% 68,96% 57,01% 26,85% 54,60% 27,81% 17,46% 14,90% 11,40%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 95,06% 87,47% 88,42% 76,80% 60,40% 64,56% 50,26% 19,34% 49,57% 31,62%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 171,53% 419,10% 498,85% 404,32% 216,51% 267,81% 184,85% 125,19% 200,41% 142,73%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...