Visa allt om Rottneros Säteri Aktiebolag
Visa allt om Rottneros Säteri Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08
Nettoomsättning 6 974 6 255 7 488 3 352 6 061 6 391 6 717 4 686 4 012 4 797
Övrig omsättning 11 259 1 267 18 37 4 181 296 518 288 102
Rörelseresultat (EBIT) -2 024 -5 886 -718 -1 156 -39 3 677 -15 508 -235 -238
Resultat efter finansnetto -2 319 -6 155 -741 -1 182 -82 3 571 -196 506 -228 -241
Årets resultat -2 319 -6 155 -405 -39 63 1 468 -185 433 -228 -1
Balansräkningar (tkr)
2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 39 366 34 699 28 031 21 146 21 755 22 274 23 300 16 839 16 902 17 652
Omsättningstillgångar 1 520 228 628 519 1 853 1 303 3 242 2 529 1 852 1 352
Tillgångar 40 886 34 928 28 659 21 665 23 608 23 577 26 541 19 367 18 755 19 005
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 12 767 15 086 21 241 19 694 19 732 19 670 18 202 18 387 17 877 18 106
Obeskattade reserver 0 0 0 336 1 478 1 648 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 14 614 11 077 556 352 372 383 5 750 0 0 0
Kortfristiga skulder 13 506 8 765 6 862 1 283 2 025 1 877 2 589 980 878 899
Skulder och eget kapital 40 886 34 928 28 659 21 665 23 608 23 577 26 541 19 367 18 755 19 005
Löner & utdelning (tkr)
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Löner till styrelse & VD - - - - - - 440 180 200 260
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda - 433 1 557 1 271 1 278 960 908 735 819 765
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader - 21 386 321 306 302 385 275 383 393
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 6 985 6 514 8 755 3 370 6 098 10 572 7 013 5 204 4 300 4 899
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 6 6 6 6 6 6 8 8 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 162 1 043 1 248 559 1 010 1 065 1 120 586 502 600
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 394 317 325 270 272 240 296 153 184 183
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -1 513 -5 301 -70 -496 631 4 560 855 1 461 645 661
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 11,49% -16,47% 123,39% -44,70% -5,16% -4,85% 43,34% 16,80% -16,36% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -4,95% -16,85% -2,50% -5,33% -0,16% 15,60% -0,03% 2,62% -1,17% -1,20%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -29,02% -94,08% -9,58% -34,43% -0,63% 57,53% -0,13% 10,84% -5,48% -4,75%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 56,40% 64,99% 61,19% 100,00% 100,00% 69,00% 80,04% 100,00% 86,12% 75,19%
Rörelsekapital/omsättning -171,87% -136,48% -83,25% -22,79% -2,84% -8,98% 9,72% 33,06% 24,28% 9,44%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 31,23% 43,19% 74,12% 92,11% 88,20% 88,58% 68,58% 94,94% 95,32% 95,27%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 11,25% 2,60% 8,89% 39,13% 89,33% 67,02% 123,64% 253,27% 206,04% 146,50%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...