Visa allt om Rottneros Säteri Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08
Nettoomsättning 2 707 6 974 6 255 7 488 3 352 6 061 6 391 6 717 4 686 4 012
Övrig omsättning 30 747 11 259 1 267 18 37 4 181 296 518 288
Rörelseresultat (EBIT) 21 079 -2 024 -5 886 -718 -1 156 -39 3 677 -15 508 -235
Resultat efter finansnetto 20 985 -2 319 -6 155 -741 -1 182 -82 3 571 -196 506 -228
Årets resultat 15 950 -2 319 -6 155 -405 -39 63 1 468 -185 433 -228
Balansräkningar (tkr)
2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 36 115 39 366 34 699 28 031 21 146 21 755 22 274 23 300 16 839 16 902
Omsättningstillgångar 9 856 1 520 228 628 519 1 853 1 303 3 242 2 529 1 852
Tillgångar 45 971 40 886 34 928 28 659 21 665 23 608 23 577 26 541 19 367 18 755
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 31 717 12 767 15 086 21 241 19 694 19 732 19 670 18 202 18 387 17 877
Obeskattade reserver 3 033 0 0 0 336 1 478 1 648 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 14 614 11 077 556 352 372 383 5 750 0 0
Kortfristiga skulder 11 221 13 506 8 765 6 862 1 283 2 025 1 877 2 589 980 878
Skulder och eget kapital 45 971 40 886 34 928 28 659 21 665 23 608 23 577 26 541 19 367 18 755
Löner & utdelning (tkr)
2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
Löner till styrelse & VD - - - - - - - 440 180 200
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - - 433 1 557 1 271 1 278 960 908 735 819
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader - - 21 386 321 306 302 385 275 383
Utdelning till aktieägare 31 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 33 454 6 985 6 514 8 755 3 370 6 098 10 572 7 013 5 204 4 300
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 6 6 6 6 6 6 6 8 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 451 1 162 1 043 1 248 559 1 010 1 065 1 120 586 502
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 398 394 317 325 270 272 240 296 153 184
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 21 598 -1 513 -5 301 -70 -496 631 4 560 855 1 461 645
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -61,18% 11,49% -16,47% 123,39% -44,70% -5,16% -4,85% 43,34% 16,80% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 45,85% -4,95% -16,85% -2,50% -5,33% -0,16% 15,60% -0,03% 2,62% -1,17%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 778,68% -29,02% -94,08% -9,58% -34,43% -0,63% 57,53% -0,13% 10,84% -5,48%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 81,82% 56,40% 64,99% 61,19% 100,00% 100,00% 69,00% 80,04% 100,00% 86,12%
Rörelsekapital/omsättning -50,42% -171,87% -136,48% -83,25% -22,79% -2,84% -8,98% 9,72% 33,06% 24,28%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 74,14% 31,23% 43,19% 74,12% 92,11% 88,20% 88,58% 68,58% 94,94% 95,32%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 87,51% 11,25% 2,60% 8,89% 39,13% 89,33% 67,02% 123,64% 253,27% 206,04%

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...