Visa allt om Grand Hotel i Alingsås Aktiebolag
Visa allt om Grand Hotel i Alingsås Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Nettoomsättning 39 454 35 201 35 332 34 791 33 076 34 363 34 261 29 845 29 688 30 437
Övrig omsättning 80 480 497 551 526 520 519 524 44 257
Rörelseresultat (EBIT) -1 416 661 2 234 1 985 1 967 1 659 2 320 1 372 -335 682
Resultat efter finansnetto -1 561 590 2 217 2 007 2 002 1 725 2 328 1 375 -334 701
Årets resultat 4 3 0 1 7 -80 -6 210 -334 631
Balansräkningar (tkr)
2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 12 905 10 409 6 911 3 470 3 003 3 172 3 643 3 372 4 134 4 724
Omsättningstillgångar 4 895 7 463 7 521 6 765 6 979 6 826 6 213 6 038 5 715 5 910
Tillgångar 17 800 17 872 14 432 10 234 9 982 9 998 9 857 9 410 9 849 10 634
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 730 1 726 1 723 1 723 1 723 1 715 1 796 1 802 1 592 1 926
Obeskattade reserver 3 300 2 300 1 750 1 300 595 595 1 755 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 4 715 5 715 2 358 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 8 057 8 131 8 601 7 211 7 664 7 687 6 306 7 608 8 257 8 708
Skulder och eget kapital 17 800 17 872 14 432 10 234 9 982 9 998 9 857 9 410 9 849 10 634
Löner & utdelning (tkr)
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 - 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - 10 163 10 102 9 747 9 633 9 909 9 528 8 030 8 379 8 007
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 3 899 3 345 3 408 3 253 3 422 3 156 2 706 3 073 2 969
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 39 534 35 681 35 829 35 342 33 602 34 883 34 780 30 369 29 732 30 694
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 39 36 36 36 35 36 35 30 30 32
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 012 978 981 966 945 955 979 995 990 951
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 410 394 374 368 362 370 363 366 382 348
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 681 2 673 3 983 3 050 2 870 2 663 3 454 2 591 810 2 240
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 12,08% -0,37% 1,55% 5,19% -3,75% 0,30% 14,80% 0,53% -2,46% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -7,95% 3,71% 15,53% 19,62% 20,06% 17,27% 23,66% 14,62% -3,17% 6,63%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -3,59% 1,88% 6,35% 5,77% 6,05% 5,03% 6,81% 4,61% -1,05% 2,32%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 85,02% 85,22% 86,60% 86,07% 86,02% 86,14% 85,75% 85,50% 86,06% 86,25%
Rörelsekapital/omsättning -8,01% -1,90% -3,06% -1,28% -2,07% -2,51% -0,27% -5,26% -8,56% -9,19%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 24,18% 19,70% 21,40% 26,74% 21,65% 21,54% 31,34% 19,15% 16,16% 18,11%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 51,43% 84,49% 81,11% 86,59% 84,71% 82,72% 89,99% 74,80% 64,59% 64,12%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...