Visa allt om Umeco Fastighetsaktiebolag
Visa allt om Umeco Fastighetsaktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 2 667 1 138 541 2 142 2 082 2 068 1 539 1 164 1 042 719
Övrig omsättning 625 3 000 - - 24 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 620 2 387 -335 247 1 134 1 146 847 720 -350 318
Resultat efter finansnetto 211 2 028 -717 122 950 1 022 836 706 -367 319
Årets resultat 116 1 485 -717 -2 562 754 262 58 272 230
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 29 329 29 940 10 840 5 743 5 859 6 000 6 142 6 111 6 216 3 474
Omsättningstillgångar 4 345 2 072 3 030 1 362 2 436 1 491 786 386 247 433
Tillgångar 33 674 32 011 13 870 7 104 8 295 7 492 6 928 6 497 6 463 3 907
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 804 1 688 203 2 163 2 164 1 750 996 734 675 404
Obeskattade reserver 384 327 0 0 187 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 28 201 29 678 5 500 4 009 4 027 4 097 632 632 632 0
Kortfristiga skulder 3 285 319 8 167 933 1 917 1 645 5 300 5 131 5 156 3 503
Skulder och eget kapital 33 674 32 011 13 870 7 104 8 295 7 492 6 928 6 497 6 463 3 907
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 - - 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - 0 - - 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - 0 - - 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 2 042 0 0 0 0 0 0
Omsättning 3 292 4 138 541 2 142 2 106 2 068 1 539 1 164 1 042 719
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 - 0 - - - 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 230 2 752 -218 364 1 275 1 287 988 858 -260 380
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 134,36% 110,35% -74,74% 2,88% 0,68% 34,37% 32,22% 11,71% 44,92% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,84% 7,46% -2,40% 3,55% 13,84% 15,43% 12,23% 11,08% -5,38% 8,16%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 23,25% 209,75% -61,55% 11,76% 55,14% 55,90% 55,04% 61,86% -33,40% 44,37%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 39,75% 154,04% -949,54% 20,03% 24,93% -7,45% -293,31% -407,65% -471,11% -426,98%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 6,25% 6,07% 1,46% 30,45% 27,75% 23,36% 14,38% 11,30% 10,44% 10,34%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 132,27% 649,53% 37,10% 145,98% 127,07% 90,64% 14,83% 7,52% 4,79% 12,36%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...