Visa allt om HÄLSOLIVS I KARLSKOGA Aktiebolag
Visa allt om HÄLSOLIVS I KARLSKOGA Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 3 393 3 687 3 780 3 722 3 779 3 865 4 178 4 368 4 299 4 007
Övrig omsättning 87 87 88 84 92 82 74 75 54 -
Rörelseresultat (EBIT) -43 -102 57 199 83 79 109 209 293 115
Resultat efter finansnetto -55 -114 20 144 26 31 72 166 256 86
Årets resultat -55 -114 13 104 21 22 51 113 181 61
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 7 26 47 67 57 10 6
Omsättningstillgångar 684 757 836 878 810 891 850 803 845 798
Tillgångar 685 758 836 885 836 938 918 859 855 804
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 318 373 486 563 459 439 458 484 446 309
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 6 9 6 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 64 42 108 66 32 125 0 0 22 0
Kortfristiga skulder 302 343 241 256 345 368 451 370 386 494
Skulder och eget kapital 685 758 836 885 836 938 918 859 855 804
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 312 313 307 310 399
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 105
Löner till övriga anställda 589 704 575 576 546 294 367 311 272 251
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 239 267 230 229 230 248 262 273 250 241
Utdelning till aktieägare 0 0 0 90 0 0 41 77 60 45
Omsättning 3 480 3 774 3 868 3 806 3 871 3 947 4 252 4 443 4 353 4 007
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 697 1 229 1 890 1 861 1 890 1 933 1 393 1 456 1 433 1 336
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 427 336 411 406 393 431 316 298 279 297
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -43 -102 64 218 104 100 131 225 297 119
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -7,97% -2,46% 1,56% -1,51% -2,23% -7,49% -4,35% 1,61% 7,29% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -6,13% -13,32% 6,94% 22,60% 9,93% 8,42% 11,87% 24,33% 34,27% 14,30%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -1,24% -2,74% 1,53% 5,37% 2,20% 2,04% 2,61% 4,78% 6,82% 2,87%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 39,29% 39,87% 38,25% 41,43% 35,88% 37,77% 37,96% 36,56% 37,64% 37,16%
Rörelsekapital/omsättning 11,26% 11,23% 15,74% 16,71% 12,30% 13,53% 9,55% 9,91% 10,68% 7,59%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 46,42% 49,21% 58,13% 63,62% 54,90% 47,27% 50,61% 56,85% 52,16% 38,43%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 34,44% 35,57% 67,63% 82,42% 77,10% 70,65% 42,13% 25,95% 26,42% 27,13%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...