Visa allt om Karlstad Flygfrakt Aktiebolag
Visa allt om Karlstad Flygfrakt Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 3 784 3 691 3 748 3 578 3 426 3 315 3 216 2 906 3 217 3 196
Övrig omsättning - - 139 - - - - 72 - -
Rörelseresultat (EBIT) 258 129 143 89 47 77 65 206 11 -29
Resultat efter finansnetto 234 93 87 74 8 15 8 159 -13 -61
Årets resultat 96 12 0 1 0 0 0 87 -13 -61
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 077 1 307 1 645 521 841 1 164 1 491 1 782 387 593
Omsättningstillgångar 763 632 456 376 349 368 318 215 187 299
Tillgångar 1 840 1 938 2 101 897 1 190 1 532 1 809 1 997 574 893
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 242 146 134 134 133 133 133 133 46 59
Obeskattade reserver 448 338 261 174 101 95 80 72 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 340 655 969 0 153 510 883 1 185 67 176
Kortfristiga skulder 809 800 738 589 803 795 714 607 462 658
Skulder och eget kapital 1 840 1 938 2 101 897 1 190 1 532 1 809 1 997 574 893
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 658 724 608 279 296
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - 1 203 1 180 1 061 908 164 98 208 651 639
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 0 425 405 380 321 298 308 239 306 332
Utdelning till aktieägare 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 3 784 3 691 3 887 3 578 3 426 3 315 3 216 2 978 3 217 3 196
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 261 1 230 1 249 1 193 1 142 1 105 1 072 969 1 072 1 065
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 568 546 529 485 413 376 377 355 425 428
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 488 467 629 409 370 404 385 493 233 222
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 2,52% -1,52% 4,75% 4,44% 3,35% 3,08% 10,67% -9,67% 0,66% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 14,02% 6,66% 6,81% 9,92% 3,95% 5,03% 3,59% 10,32% 1,92% -3,25%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,82% 3,49% 3,82% 2,49% 1,37% 2,32% 2,02% 7,09% 0,34% -0,91%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 65,64% 65,00% 63,53% 60,62% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -1,22% -4,55% -7,52% -5,95% -13,25% -12,88% -12,31% -13,49% -8,55% -11,23%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 32,14% 21,14% 16,07% 30,07% 17,43% 13,25% 10,61% 9,32% 8,01% 6,61%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 94,31% 79,00% 61,79% 63,84% 43,46% 29,06% 25,77% 18,95% 18,18% 31,00%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...