Visa allt om GN Radio & Telekommunikation Aktiebolag
Visa allt om GN Radio & Telekommunikation Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 2 461 2 966 1 889 2 370 2 517 3 665 2 512 2 438 2 789 2 420
Övrig omsättning - 100 - - 35 - 31 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 424 741 259 1 152 85 28 334 139 123
Resultat efter finansnetto 423 740 259 10 161 86 33 357 142 132
Årets resultat 350 490 196 0 89 63 36 265 105 95
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 392 371 105 136 0 6 8 43 0 0
Omsättningstillgångar 844 798 493 437 829 1 172 749 945 935 748
Tillgångar 1 236 1 169 598 573 829 1 178 757 988 935 748
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 758 658 368 321 464 502 567 651 477 461
Obeskattade reserver 142 167 56 48 40 0 0 17 29 33
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 283 344 175 203 324 676 191 320 430 254
Skulder och eget kapital 1 236 1 169 598 573 829 1 178 757 988 935 748
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 130 - - 310 339 363 313 239 328 313
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 100 159 36 48 48 0 40 36 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 23 33 60 246 277 295 242 233 257 236
Utdelning till aktieägare 180 250 200 150 143 127 127 120 91 89
Omsättning 2 461 3 066 1 889 2 370 2 552 3 665 2 543 2 438 2 789 2 420
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 461 2 966 1 889 2 370 2 517 3 665 2 512 2 438 2 789 2 420
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 165 145 229 604 665 706 565 528 646 563
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 522 834 289 16 158 88 63 352 139 179
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -17,03% 57,01% -20,30% -5,84% -31,32% 45,90% 3,04% -12,59% 15,25% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 34,30% 63,39% 43,48% 1,75% 19,42% 7,22% 4,23% 36,13% 15,19% 17,65%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 17,23% 24,98% 13,76% 0,42% 6,40% 2,32% 1,27% 14,64% 5,09% 5,45%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 39,90% 38,64% 38,96% 38,35% 46,92% 30,53% 35,15% 46,72% 38,62% 40,12%
Rörelsekapital/omsättning 22,80% 15,31% 16,83% 9,87% 20,06% 13,53% 22,21% 25,64% 18,11% 20,41%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 70,29% 67,43% 68,84% 62,19% 59,53% 42,61% 74,90% 67,13% 53,25% 64,81%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 278,09% 210,76% 245,14% 145,81% 230,56% 166,42% 326,18% 248,75% 173,95% 192,91%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...