Visa allt om ETC Utveckling Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 15 277 13 649 12 078 8 761 7 307 11 299 9 533 9 088 7 275 7 669
Övrig omsättning 1 2 5 2 600 18 622 5 174 1 475 1 062 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 11 8 58 63 901 113 -58 144 212 127
Resultat efter finansnetto -22 2 55 61 70 45 -100 83 31 59
Årets resultat -22 2 55 61 70 45 -100 83 31 59
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 584 7 124 1 247 1 546 2 318 3 787 5 786 5 131 4 594 4 751
Omsättningstillgångar 11 207 12 586 18 349 14 270 9 142 38 500 38 924 21 488 11 134 6 196
Tillgångar 17 791 19 710 19 597 15 816 11 461 42 287 44 710 26 618 15 728 10 947
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 544 566 565 510 449 379 334 434 351 320
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 13 753 15 027 0 -103 147 1 507 2 532 363 2 842 3 157
Kortfristiga skulder 3 494 4 117 19 032 15 408 10 864 40 400 41 844 25 821 12 535 7 470
Skulder och eget kapital 17 791 19 710 19 597 15 816 11 461 42 287 44 710 26 618 15 728 10 947
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 5 383 - - - - - - 2 860 1 713 1 587
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 2 177 - - - - - 0 1 201 770 650
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 15 278 13 651 12 083 11 361 25 929 16 473 11 008 10 150 7 275 7 669
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 11 12 9 11 14 15 6 6 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 389 1 137 1 342 796 522 753 1 589 1 515 2 425 2 556
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 706 616 700 597 558 489 915 697 848 763
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 115 321 356 361 1 199 213 122 168 224 139
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 11,93% 13,01% 37,86% 19,90% -35,33% 18,53% 4,90% 24,92% -5,14% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,06% 0,04% 0,30% 0,46% 7,87% 0,28% -0,13% 0,62% 1,79% 2,60%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,07% 0,06% 0,48% 0,82% 12,34% 1,04% -0,61% 1,82% 3,88% 3,72%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 99,69% 99,93% 99,70% 99,69% 69,17% 71,81% 77,65% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 50,49% 62,05% -5,65% -12,99% -23,57% -16,82% -30,63% -47,68% -19,26% -16,61%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 3,06% 2,87% 2,88% 3,22% 3,92% 0,90% 0,75% 1,63% 2,23% 2,92%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 320,75% 305,71% 96,41% 78,27% 75,17% 95,30% 92,09% 82,73% 83,17% 76,25%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!