Visa allt om Nordcell AB
Visa allt om Nordcell AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 293 022 327 847 407 733 423 909 398 295 396 221 306 387 204 942 108 927 75 191
Övrig omsättning 71 38 201 173 87 214 76 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 580 606 33 630 1 946 3 125 2 956 2 669 1 778 998
Resultat efter finansnetto 1 105 1 070 1 363 644 1 450 2 986 2 510 1 668 1 797 1 005
Årets resultat 850 2 141 800 306 654 2 138 1 308 1 268 1 797 1 005
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 333 2 279 2 307 2 263 2 150 1 856 266 160 178 149
Omsättningstillgångar 25 329 26 838 23 320 37 897 31 299 81 395 11 409 29 891 66 647 39 674
Tillgångar 27 661 29 117 25 627 40 161 33 449 83 251 11 675 30 051 66 824 39 822
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 9 060 10 009 7 868 8 069 7 763 7 109 5 921 5 864 4 596 2 799
Obeskattade reserver 0 0 1 724 1 424 1 233 900 900 220 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 18 600 19 107 16 034 30 667 24 453 75 242 4 854 23 967 62 229 37 023
Skulder och eget kapital 27 661 29 117 25 627 40 161 33 449 83 251 11 675 30 051 66 824 39 822
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 805 1 506 - 820 896 475 40
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 0 2 339 2 384 968 793 1 112 329 114 308 170
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 0 1 045 934 804 797 400 442 396 351 98
Utdelning till aktieägare 0 1 000 0 0 0 0 950 1 250 0 0
Omsättning 293 093 327 885 407 934 424 082 398 382 396 435 306 463 204 942 108 927 75 191
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 97 674 109 282 135 911 141 303 199 148 198 111 153 194 102 471 54 464 37 596
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 098 1 233 1 175 924 1 645 852 896 774 612 211
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 580 606 36 635 1 952 3 132 2 978 2 695 1 790 1 237
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -10,62% -19,59% -3,82% 6,43% 0,52% 29,32% 49,50% 88,15% 44,87% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,11% 4,08% 5,54% 1,63% 5,93% 3,76% 25,33% 8,88% 2,73% 2,54%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,39% 0,36% 0,35% 0,15% 0,50% 0,79% 0,97% 1,30% 1,67% 1,34%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 2,09% 2,31% 1,40% 1,33% 1,95% 1,77% 2,35% 3,11% 3,76% 3,50%
Rörelsekapital/omsättning 2,30% 2,36% 1,79% 1,71% 1,72% 1,55% 2,14% 2,89% 4,06% 3,53%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 32,75% 34,38% 35,95% 22,86% 25,93% 9,34% 56,40% 20,05% 6,88% 7,03%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 136,18% 140,46% 145,44% 123,58% 128,00% 108,18% 235,04% 124,72% 107,10% 107,16%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2007 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...