Visa allt om Vilhelmina Bostäder Aktiebolag
Visa allt om Vilhelmina Bostäder Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 50 590 47 228 45 329 44 499 42 302 45 032 43 379 42 517 42 534 39 099
Övrig omsättning 530 664 291 314 542 171 3 579 296 402 71
Rörelseresultat (EBIT) 4 983 10 649 7 190 5 944 6 990 10 188 7 989 7 631 8 229 6 276
Resultat efter finansnetto 2 984 7 651 3 370 1 894 1 956 4 864 5 908 4 133 -972 -865
Årets resultat 14 5 538 3 330 1 003 1 956 4 864 5 908 4 133 -972 -865
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 216 158 214 648 219 940 222 195 226 021 225 053 228 535 233 034 235 774 239 169
Omsättningstillgångar 33 136 30 222 21 803 25 493 18 271 22 508 12 868 13 231 6 030 13 615
Tillgångar 249 294 244 870 241 743 247 688 244 292 247 561 241 403 246 265 241 804 252 784
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 64 503 64 544 59 006 55 676 54 673 52 717 47 853 41 946 37 812 38 784
Obeskattade reserver 3 435 1 935 855 815 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 2 864 2 552 2 507 4 070 2 171 2 030 1 960 1 855 1 759 1 648
Långfristiga skulder 165 351 165 351 169 743 176 743 176 743 183 743 183 743 193 743 193 678 203 983
Kortfristiga skulder 13 141 10 488 9 632 10 384 10 705 9 071 7 847 8 721 8 555 8 368
Skulder och eget kapital 249 294 244 870 241 743 247 688 244 292 247 561 241 403 246 265 241 804 252 784
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 493 643 637 623 569
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 1 062 933 5 290 - - 4 562 4 616 4 222 4 069 3 378
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 390 267 2 238 - - 2 440 2 414 2 253 2 202 2 123
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 51 120 47 892 45 620 44 813 42 844 45 203 46 958 42 813 42 936 39 170
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 15 15 16 16 16 16 15 14
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 50 590 47 228 3 022 2 967 2 644 2 815 2 711 2 657 2 836 2 793
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 062 1 447 514 547 488 475 489 453 446 446
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 16 258 11 582 11 531 9 982 10 787 13 978 11 771 11 415 11 939 10 049
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 7,12% 4,19% 1,87% 5,19% -6,06% 3,81% 2,03% -0,04% 8,79% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,01% 4,38% 3,01% 2,48% 2,98% 4,28% 3,34% 3,14% 3,55% 2,72%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 9,92% 22,69% 16,07% 13,80% 17,22% 23,51% 18,61% 18,21% 20,19% 17,60%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 39,52% 41,78% 26,85% 33,95% 17,89% 29,84% 11,57% 10,61% -5,94% 13,42%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 26,95% 26,97% 24,68% 22,73% 22,38% 21,29% 19,82% 17,03% 15,64% 15,34%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 252,16% 288,16% 224,01% 241,64% 168,87% 246,79% 162,25% 150,17% 68,30% 160,34%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...