Visa allt om AAEAA Fashion Group AB
Visa allt om AAEAA Fashion Group AB

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 83 883 84 429 85 986 90 781 96 607 105 461 105 728 109 516 113 771 109 322
Övrig omsättning 10 681 137 - 188 158 524 - - 5 50
Rörelseresultat (EBIT) 9 572 -919 -6 232 -8 829 -2 385 -5 174 -1 320 -2 972 3 730 7 430
Resultat efter finansnetto 8 709 -1 574 -6 963 -9 634 -3 089 -5 171 -1 287 -3 141 3 707 7 413
Årets resultat 8 709 -1 574 -6 698 -9 359 -3 043 -3 869 -985 -2 463 2 462 5 350
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 062 4 003 4 540 5 235 6 548 9 348 9 541 9 909 9 718 9 633
Omsättningstillgångar 37 097 29 558 29 917 38 152 47 381 39 407 38 018 44 840 43 729 39 037
Tillgångar 41 159 33 561 34 457 43 387 53 929 48 755 47 559 54 749 53 447 48 670
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 10 873 2 210 3 780 10 491 19 850 23 045 27 805 29 600 32 062 29 598
Minoritetsintressen 44 0 2 254 530 389 373 519 611 652
Avsättningar (tkr) 258 0 327 327 327 389 1 612 1 732 2 403 2 295
Långfristiga skulder 4 466 5 758 7 925 8 411 9 984 4 725 3 573 6 613 3 500 0
Kortfristiga skulder 25 518 25 595 22 423 23 904 23 238 20 207 14 196 16 285 14 871 16 125
Skulder och eget kapital 41 159 33 561 34 457 43 387 53 929 48 755 47 559 54 749 53 447 48 670
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 580 520 820 960 1 000 840 1 112 1 212 1 269 1 030
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 15 837 16 254 16 118 17 189 17 973 19 569 17 511 16 734 16 298 14 387
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 5 941 5 839 5 861 6 303 6 839 6 935 6 297 7 174 6 657 5 367
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 94 564 84 566 85 986 90 969 96 765 105 985 105 728 109 516 113 776 109 372
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 46 49 55 61 68 76 66 60 67 64
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 824 1 723 1 563 1 488 1 421 1 388 1 602 1 825 1 698 1 708
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 540 461 423 409 401 379 396 435 388 353
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 9 969 -250 -5 290 -7 491 556 -2 122 1 317 173 6 764 9 263
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -0,65% -1,81% -5,28% -6,03% -8,40% -0,25% -3,46% -3,74% 4,07% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 23,32% -2,70% -18,06% -20,21% -4,38% -10,10% -2,32% -5,19% 7,53% 16,05%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 11,44% -1,07% -7,24% -9,66% -2,44% -4,67% -1,05% -2,59% 3,54% 7,14%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 46,14% 46,01% 40,36% 40,73% 50,02% 43,40% 42,96% 41,38% 44,84% 44,59%
Rörelsekapital/omsättning 13,80% 4,69% 8,72% 15,69% 24,99% 18,21% 22,53% 26,07% 25,36% 20,96%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 26,42% 6,59% 10,97% 24,18% 36,81% 47,27% 58,46% 54,06% 59,99% 60,81%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 26,19% 12,35% 15,11% 13,91% 17,51% 25,00% 28,90% 44,72% 42,05% 55,42%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - 41
Rörelseresultat (EBIT) -1 0 0 0 0 0 -21 -34 0 26
Resultat efter finansnetto -1 575 -1 552 -6 170 -11 218 -1 574 1 112 106 237 145 160
Årets resultat -1 786 -1 595 -6 323 -11 642 -2 078 -26 16 130 2 752 3 869
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 7 444 1 490 1 490 1 875 5 621 5 621 5 621 5 622 5 622 5 622
Omsättningstillgångar 11 194 11 270 5 486 8 883 16 867 19 186 23 833 25 023 26 620 24 573
Tillgångar 18 638 12 760 6 976 10 758 22 488 24 807 29 454 30 645 32 242 30 195
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 333 2 119 3 714 10 037 21 679 23 757 24 522 25 247 25 117 22 365
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 237 4 885 5 017 6 016 6 222
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 18 305 10 641 3 262 721 809 813 47 381 1 109 1 608
Skulder och eget kapital 18 638 12 760 6 976 10 758 22 488 24 807 29 454 30 645 32 242 30 195
Löner & utdelning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 740 740 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -1 0 0 0 0 0 -21 -34 0 26
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - - - - - - - - - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - - - - - - - - - -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - - - - - - - - - -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - - - - - - - - - -
Rörelsekapital/omsättning - - - - - - - - - -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 1,79% 16,61% 53,24% 93,30% 96,40% 96,47% 95,48% 94,17% 91,34% 88,90%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 61,15% 105,91% 168,18% 1 232,04% 2 084,92% 2 359,90% 50 708,51% 6 567,72% 2 400,36% 1 528,17%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...