Visa allt om S. Sandby Isolerings Aktiebolag
Visa allt om S. Sandby Isolerings Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Nettoomsättning 5 022 7 118 6 413 4 505 4 585 5 537 3 945 3 406 4 746 4 929
Övrig omsättning 107 147 34 - 48 36 50 71 44 54
Rörelseresultat (EBIT) 61 1 182 658 84 160 568 130 -183 57 85
Resultat efter finansnetto 59 1 175 646 70 147 547 114 -201 37 66
Årets resultat 50 685 502 23 99 416 114 -202 36 88
Balansräkningar (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 39 80 76 106 46 36 48 9 8 26
Omsättningstillgångar 2 848 3 609 2 710 1 838 1 824 1 770 1 835 966 1 501 1 617
Tillgångar 2 887 3 689 2 786 1 944 1 870 1 806 1 883 975 1 509 1 643
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 736 1 687 1 222 820 798 698 332 218 421 470
Obeskattade reserver 315 322 26 26 12 4 0 0 8 26
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 127 159 190 221 252 203 234 265
Kortfristiga skulder 1 835 1 680 1 411 940 871 883 1 298 554 846 883
Skulder och eget kapital 2 887 3 689 2 786 1 944 1 870 1 806 1 883 975 1 509 1 643
Löner & utdelning (tkr)
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
Löner till styrelse & VD - - 0 - 0 0 291 349 434 372
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 2 327 2 015 1 896 1 922 1 883 1 178 966 1 151 1 235
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 833 651 690 597 635 496 473 607 626
Utdelning till aktieägare 0 1 000 220 100 0 0 50 0 0 85
Omsättning 5 129 7 265 6 447 4 505 4 633 5 573 3 995 3 477 4 790 4 983
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 7 6 6 6 6 5 5 6 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 837 1 017 1 069 751 764 923 789 681 791 822
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 472 455 452 432 421 425 390 346 358 373
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 74 1 202 674 104 163 579 139 -183 63 106
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -29,45% 10,99% 42,35% -1,74% -17,19% 40,35% 15,83% -28,23% -3,71% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,11% 32,04% 23,65% 4,48% 8,88% 31,51% 6,90% -18,77% 4,11% 5,60%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,21% 16,61% 10,28% 1,93% 3,62% 10,28% 3,30% -5,37% 1,31% 1,87%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 67,22% 67,87% 64,14% 72,96% 67,50% 68,05% 59,80% 62,60% 59,14% 59,36%
Rörelsekapital/omsättning 20,17% 27,10% 20,26% 19,93% 20,79% 16,02% 13,61% 12,10% 13,80% 14,89%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 34,00% 52,54% 44,59% 43,22% 43,15% 38,81% 17,63% 22,36% 28,28% 29,75%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 149,70% 209,58% 185,40% 162,77% 168,66% 173,05% 112,87% 150,36% 157,33% 170,10%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...