Visa allt om Johan Elmblads Åkeri Aktiebolag
Visa allt om Johan Elmblads Åkeri Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 37 775 40 760 36 552 39 547 40 107 38 238 36 678 36 727 36 601 31 306
Övrig omsättning 919 2 004 625 652 1 233 1 196 520 616 577 440
Rörelseresultat (EBIT) 1 186 2 681 1 089 21 981 52 157 1 077 1 791 941
Resultat efter finansnetto 788 2 319 584 -556 376 -1 074 -320 398 895 1 387
Årets resultat 612 1 073 734 -556 376 -1 074 5 276 569 1 328
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 17 211 15 501 12 466 11 383 14 086 16 076 14 900 16 462 12 750 12 518
Omsättningstillgångar 7 892 9 791 7 363 5 891 7 984 7 631 9 489 9 234 8 961 9 724
Tillgångar 25 103 25 292 19 830 17 274 22 070 23 707 24 389 25 696 21 710 22 242
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 416 5 004 3 932 3 198 3 754 3 378 4 452 4 567 4 387 3 906
Obeskattade reserver 1 000 1 000 0 0 0 0 0 340 340 240
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 9 992 9 034 6 736 6 393 7 882 9 125 12 994 10 441 8 012 7 703
Kortfristiga skulder 8 695 10 253 9 162 7 683 10 434 11 204 6 944 10 348 8 972 10 393
Skulder och eget kapital 25 103 25 292 19 830 17 274 22 070 23 707 24 389 25 696 21 710 22 242
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 - 0 - - 334 370 278 247 240
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 8 640 8 604 7 750 8 298 8 066 7 946 7 395 7 055 6 715 6 225
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 2 900 2 803 2 581 2 767 2 700 2 800 2 614 2 703 2 666 2 443
Utdelning till aktieägare 200 200 0 0 0 0 0 120 95 89
Omsättning 38 694 42 764 37 177 40 199 41 340 39 434 37 198 37 343 37 178 31 746
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 23 23 20 23 25 25 21 23 21 22
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 642 1 772 1 828 1 719 1 604 1 530 1 747 1 597 1 743 1 423
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 505 504 521 484 433 434 496 438 463 413
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 5 795 7 275 5 129 3 735 5 129 4 582 4 654 5 473 5 712 4 712
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -7,32% 11,51% -7,57% -1,40% 4,89% 4,25% -0,13% 0,34% 16,91% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,73% 10,88% 5,50% 0,14% 5,15% 0,24% 0,66% 4,27% 8,42% 9,69%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,14% 6,75% 2,98% 0,06% 2,83% 0,15% 0,44% 2,99% 4,99% 6,89%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 74,24% 73,15% 75,24% 73,46% 73,13% 78,59% 76,79% 77,25% 79,49% 83,03%
Rörelsekapital/omsättning -2,13% -1,13% -4,92% -4,53% -6,11% -9,34% 6,94% -3,03% -0,03% -2,14%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 24,68% 22,87% 19,83% 18,51% 17,01% 14,25% 18,25% 18,73% 21,33% 18,34%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 62,27% 67,72% 54,08% 58,10% 59,43% 53,31% 96,85% 66,24% 64,57% 65,47%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...