Visa allt om Munkebo Lantbruks Aktiebolag
Visa allt om Munkebo Lantbruks Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 46 772 39 825 39 887 38 680 29 915 20 371 17 920 23 000 27 433 19 655
Övrig omsättning 864 907 1 038 973 1 073 1 187 1 295 1 231 2 087 2 613
Rörelseresultat (EBIT) 4 565 3 651 3 326 2 055 1 527 485 1 645 1 392 1 523 2 216
Resultat efter finansnetto 4 656 3 756 3 345 2 002 1 410 410 1 686 1 298 1 270 2 090
Årets resultat 2 961 2 713 1 953 916 497 82 805 745 674 583
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 12 388 11 657 12 840 11 449 10 940 11 128 6 784 11 446 12 797 12 733
Omsättningstillgångar 11 000 12 794 8 971 8 470 8 304 8 066 7 235 6 570 6 272 7 448
Tillgångar 23 387 24 451 21 811 19 919 19 244 19 194 14 018 18 016 19 070 20 181
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 8 276 6 715 5 981 4 028 3 112 2 616 2 534 3 458 2 713 2 039
Obeskattade reserver 9 583 8 704 8 394 7 541 6 699 5 934 5 607 8 157 7 851 7 487
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 695 1 999 2 381 2 955 5 632 6 123 2 463 3 093 4 559 5 667
Kortfristiga skulder 4 833 7 033 5 054 5 394 3 801 4 522 3 414 3 308 3 947 4 988
Skulder och eget kapital 23 387 24 451 21 811 19 919 19 244 19 194 14 018 18 016 19 070 20 181
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 0 0 115 200
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - 1 519 1 315 779 540 525 434 400 139 81
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 0 456 422 219 144 135 123 129 74 76
Utdelning till aktieägare 1 026 1 400 1 980 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 47 636 40 732 40 925 39 653 30 988 21 558 19 215 24 231 29 520 22 268
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 4 4 4 2 2 2 2 2 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 11 693 9 956 9 972 9 670 14 958 10 186 8 960 11 500 13 717 6 552
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 623 499 447 254 353 336 283 272 171 122
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 5 930 4 946 4 527 3 194 2 612 1 211 2 069 3 120 3 206 4 006
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 17,44% -0,16% 3,12% 29,30% 46,85% 13,68% -22,09% -16,16% 39,57% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 19,99% 15,53% 15,71% 10,82% 8,58% 3,08% 12,30% 8,19% 8,62% 11,58%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 9,99% 9,53% 8,59% 5,57% 5,52% 2,90% 9,62% 6,42% 5,99% 11,89%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 28,46% 21,76% 26,51% 20,30% 26,05% 20,89% 32,91% 31,13% 25,55% 20,75%
Rörelsekapital/omsättning 13,19% 14,47% 9,82% 7,95% 15,05% 17,40% 21,32% 14,18% 8,48% 12,52%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 67,35% 55,23% 57,44% 49,75% 41,83% 36,41% 47,56% 52,56% 43,87% 36,82%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 183,86% 122,10% 122,69% 79,79% 110,79% 72,34% 93,97% 63,24% 16,70% 24,00%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...