Visa allt om Lund Fashion AB
Visa allt om Lund Fashion AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 307 533 309 025 311 039 321 232 301 164 294 427 270 847 251 990 241 946 226 141
Övrig omsättning - - - - 1 502 501 1 23 400 33
Rörelseresultat (EBIT) 26 371 36 811 33 218 55 291 48 902 47 281 43 551 36 135 43 102 44 663
Resultat efter finansnetto 26 100 36 544 34 022 55 779 49 087 47 000 42 600 37 328 44 218 45 506
Årets resultat -2 555 -2 940 26 173 40 791 36 484 35 618 44 031 25 252 37 080 37 757
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 27 972 39 676 52 268 54 288 36 677 36 414 35 406 28 524 20 604 12 432
Omsättningstillgångar 142 964 109 962 106 515 107 387 158 419 109 392 114 014 107 378 105 089 101 811
Tillgångar 170 936 149 638 158 783 161 675 195 097 145 807 149 420 135 902 125 693 114 243
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 141 542 121 770 92 945 66 771 25 981 26 545 27 114 27 745 28 413 29 421
Obeskattade reserver 6 787 6 762 8 056 7 572 7 110 7 738 9 286 26 664 24 676 32 354
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 99 99 35 069 65 069 140 069 89 800 93 272 62 000 52 900 37 299
Kortfristiga skulder 22 508 21 006 22 712 22 262 21 937 21 723 19 748 19 492 19 704 15 170
Skulder och eget kapital 170 936 149 638 158 783 161 675 195 097 145 807 149 420 135 902 125 693 114 243
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 1 934 2 221 1 915 2 134 1 858 2 003 1 979 1 743 1 551 1 587
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 602 349 514 515 - - -
Löner till övriga anställda 69 134 68 218 66 424 62 360 61 252 55 783 48 379 44 802 40 031 34 582
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 25 281 22 368 23 168 22 104 21 130 20 164 17 227 16 922 16 335 14 344
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 307 533 309 025 311 039 321 232 302 666 294 928 270 848 252 013 242 346 226 174
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 186 183 192 171 171 183 142 142 133 120
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 653 1 689 1 620 1 879 1 761 1 609 1 907 1 775 1 819 1 885
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 523 513 482 506 497 428 481 454 448 431
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 38 253 50 688 47 504 69 125 62 341 59 356 53 250 43 076 47 448 47 411
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -0,48% -0,65% -3,17% 6,66% 2,29% 8,71% 7,48% 4,15% 6,99% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 15,43% 24,64% 21,49% 34,53% 25,48% 32,67% 29,20% 27,49% 35,18% 39,84%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 8,58% 11,93% 10,97% 17,38% 16,51% 16,18% 16,11% 14,82% 18,28% 20,13%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 68,89% 71,27% 69,36% 70,08% 70,78% 66,67% 64,87% 63,34% 63,81% 60,05%
Rörelsekapital/omsättning 39,17% 28,79% 26,94% 26,50% 45,32% 29,78% 34,80% 34,88% 35,29% 38,31%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 85,90% 84,90% 62,49% 44,75% 16,00% 22,12% 22,73% 34,54% 36,74% 46,14%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 387,00% 274,68% 296,67% 269,14% 525,98% 352,76% 415,98% 364,03% 388,87% 526,77%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...