Visa allt om Akustik & VVS Produkter i Jönköping Aktiebolag
Visa allt om Akustik & VVS Produkter i Jönköping Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 1 159 1 116 1 495 1 335 10 451 8 866 13 683 11 844 9 661 8 424
Övrig omsättning 99 72 1 890 3 480 1 161 85 148 - - 18
Rörelseresultat (EBIT) 179 263 1 988 3 277 1 796 859 1 903 1 116 754 729
Resultat efter finansnetto -20 106 1 746 3 081 1 569 702 2 012 1 514 198 864
Årets resultat 462 345 1 044 1 918 1 011 359 1 213 998 10 487
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 9 816 10 363 10 699 13 732 14 342 12 245 3 665 1 083 465 407
Omsättningstillgångar 7 030 7 097 7 098 4 089 2 866 4 101 4 965 4 238 2 954 3 346
Tillgångar 16 846 17 460 17 796 17 821 17 208 16 345 8 630 5 321 3 419 3 753
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 560 6 098 5 753 5 359 3 641 3 130 2 771 2 059 1 061 1 552
Obeskattade reserver 1 875 2 491 2 836 2 446 1 831 1 611 1 407 1 023 741 858
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 7 531 7 906 8 281 8 656 9 031 9 406 2 344 0 0 0
Kortfristiga skulder 880 965 926 1 359 2 705 2 198 2 108 2 239 1 617 1 343
Skulder och eget kapital 16 846 17 460 17 796 17 821 17 208 16 345 8 630 5 321 3 419 3 753
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 576 561 545 430 549
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 187 0 2 385 1 294 1 786 1 590 1 452 1 428
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 0 84 136 0 875 697 1 000 985 821 970
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 2 000 500 0 500 0 500
Omsättning 1 258 1 188 3 385 4 815 11 612 8 951 13 831 11 844 9 661 8 442
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 0 1 0 9 8 8 7 7 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 159 - 1 495 - 1 161 1 108 1 710 1 692 1 380 1 203
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 414 - 334 - 386 337 432 455 398 427
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 645 780 2 592 3 874 2 327 1 115 1 962 1 200 842 781
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 3,85% -25,35% 11,99% -87,23% 17,88% -35,20% 15,53% 22,60% 14,68% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,47% 2,06% 11,45% 18,93% 10,88% 5,42% 23,49% 29,45% 25,24% 23,31%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 21,31% 32,17% 136,25% 252,66% 17,91% 9,99% 14,81% 13,23% 8,93% 10,39%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 58,81% 58,15% 51,64% 45,25% 48,32% 56,45%
Rörelsekapital/omsättning 530,63% 549,46% 412,84% 204,49% 1,54% 21,46% 20,88% 16,88% 13,84% 23,78%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 47,62% 46,05% 44,76% 40,78% 29,00% 26,41% 44,12% 52,87% 46,64% 57,81%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 798,86% 735,44% 766,52% 300,88% 79,22% 181,57% 226,61% 184,37% 180,95% 241,18%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...